ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Abstract: 

Η ατμοσφαιρική εναπόθεση έχει προταθεί ως ο κύριος μηχανισμός παροχής θρεπτικών στη θάλασσα από εξωτερικές πηγές. Μετρήσεις ατμοσφαιρικής εναπόθεσης δείχνουν σημαντικές ροές θρεπτικών αλάτων προς τη θάλασσα χωρίς όμως να έχει προσδιορισθεί ο ακριβής ρόλος τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η πολυπλοκότητα του φαινομένου λόγω αλληλεπίδρασης ατμόσφαιρας – θάλασσας και εμπλοκής φυσικών και βιολογικών διεργασιών, απαιτεί πολυσχιδή καινοτόμο προσέγγιση και τη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει την ερευνητική ομάδα.

  1. Θα πραγματοποιηθούν στοχευμένα πειράματα θαλάσσιου μεσόκοσμου, χημικής κινητικής, ατμοσφαιρικές και θαλάσσιες μετρήσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις.
  2. Θα χρησιμοποιηθεί 3-D ατμοσφαιρικό μοντέλο, που υπολογίζει την εναπόθεση θρεπτικών στη θάλασσα, σε συνέργεια με θαλάσσιο βιογεωχημικό μοντέλο.
  3. Θα διερευνηθεί η επίδραση της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης στο λόγο Ν:Ρ στη Μεσόγειο καθώς και στο θαλάσσιο κύκλο του άνθρακα και των θρεπτικών.

Ο Σκοπός της Πράξης είναι: Η εκτίμηση της επίδρασης της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης θρεπτικών στη πρωτογενή παραγωγή, τη κατανομή πληθυσμών και τις ροές άνθρακα στη τροφική αλυσίδα, διαχρονικά από την καθαρή ατμόσφαιρα του παρελθόντος στη τρέχουσα κατάσταση αλλά και στο μέλλον.

Οι στόχοι της Πράξης είναι: Η κατανόηση των ατμοσφαιρικών και θαλάσσιων διεργασιών που ρυθμίζουν την επίδραση της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στο λόγο N:P στην ανατολική Μεσόγειο και η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του λόγου Ν:Ρ στην ατμοσφαιρική εναπόθεση και στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Κατανόηση Θαλάσσιων και Ατμοσφαιρικών διεργασιών
  2. Ατμοσφαιρική Εναπόθεση
  3. Θαλάσσια Παραγωγικότητα
  4. Συντονισμός Έργου και Δημοσιοποίηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ADAMANT
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πετυχάκης Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριανταφύλλου Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κανακίδου Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πήττα Παρασκευή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
456
Mis:
383551
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
575 523.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΔ9-ΥΟΡ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ