Η αθέατη πλευρά της δημιουργίας και εξέλιξης υπερμαζικών μελανών οπών στο σύμπαν

Abstract: 

Στόχοι:

 1. Χαρτογράφηση των AGN στο Σύμπαν (ερυθρομετατοπίσεις z=0 έως z=2) ανεξάρτητα από την πυκνότητα αερίου & σκόνης που απορροφά την εκπεμπόμενη ακτινοβολία.
 2. Προσδιορισμός πυκνότητας των AGN ως συνάρτηση της λαμπρότητας, απορρόφησης κι ερυθρομεατόπισης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τυχαία και συστηματικά σφάλματα που υπεισέρχονται στην ανάλυση και τα οποία προηγούμενες μελέτες, στην πλειοψηφία τους, παραβλέπουν.
 3. Συστηματική εισαγωγή στην Αστρονομία Υψηλών Ενεργειών.
 4. Ανάπτυξη ρεαλιστικών προσομοιώσεων για τα φάσματα-Χ των AGN που θα είναι συμβατές με τις πλέον διαδεδομένες ιδέες για την κατανομή της ύλης γύρω από τη μελάνη οπή και τις φυσικές διαδικασίες που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του παρατηρούμενου φάσματος των AGN.
 5. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσαρμογή μοντέλων σε υπέρυθρες φωτομετρικές παρατηρήσεις που θα λαμβάνει υπόψη την περιπλοκότητα της φασματικής αυτής περιοχής, όπου τόσο AGN όσο και αστέρια είναι δυνατό να συνεισφέρουν στην παρατηρούμενη ακτινοβολία.

Δράσεις:

 1. Ανάλυση δεδομένων ακτινών X.
 2. Υπολογισμός στήλης υδρογόνου ενεργών γαλαξιακών πυρήνων.
 3. Προσδιορισμός της κατανομής στήλης υδρογόνου AGN από παρατηρήσεις στις ακτίνες-Χ.
 4. Προσδιορισμός της φασματικής κατανομής των AGN στις ακτίνες Χ.
 5. Σύνθεση της ακτινοβολίας υποβάθρου.
 6. Ανάπτυξη λογισμικού για την προσαρμογή πρότυπων φασμάτων στο μέσο και μακρινό υπέρυθρο.
 7. Προσδιορισμός της πυκνότητας των Compton Thick AGN από υπέρυθρες παρατηρήσεις.
 8. Μελέτη των ιδιοτήτων στις ακίνες-Χ των AGN που θα ανιχνευθούν στο υπέρυθρο.
 9. Ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό της κατανομής στη στήλη υδρογόνου των AGN που ανιχνεύονται στις ακτίνες Χ.
 10. Αξιολόγηση πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DARK
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γεωργακάκης Αντώνης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεωργαντόπουλος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαστιχιάδης Απόστολος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαρμανδάρης Bασίλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μελιγκοτσίδου Λουκία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
106
Mis:
383549
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β43Β9-ΙΝ9

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ