ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ «ΛΙΠΑΝΣΗΣ» ΤΟΥ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Abstract: 

Η πράξη : "ΘΑΛΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ «ΛΙΠΑΝΣΗΣ» ΤΟΥ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ" θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ «ΛΙΠΑΝΣΗΣ» ΤΟΥ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Σκοπός της δράσης είναι η θεσμοθέτηση βιώσιμων μακρόχρονων συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται με τη θαλάσσια έρευνα, μέσω της κοινής ανάπτυξης και συνδυαστικής χρήσης νέων εργαλείων και μεθοδολογιών «πολλαπλασιαστών ισχύος» για τη μελέτη των κυρίαρχων μηχανισμών “λίπανσης” του θαλάσσιου οικοσυστήματος του ΒA. Αιγαίου.

Οι Στόχοι της δράσης είναι η μελέτη της επίδρασης της εισροής μεσότροφων υδάτων από την Μαύρη Θάλασσα και της εποχιακής ανεμογενούς παράκτιας ανάβλυσης στην παραγωγικότητα του Αιγαίου Πελάγους και της συνεπαγόμενης επίδραση τους στη διαμόρφωση της βαθμίδας του διοξειδίου του άνθρακα (ΔpCO2) στη διεπιφάνεια θάλασσας-ατμόσφαιρας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις:

  1. Συντονισμός προγράμματος,
  2. Εκτίμηση/ποσοτικοποίηση «ροών» από τη Μαύρη Θάλασσα στο ΒΑ. Αιγαίο,
  3. Μελέτη των οικολογικά καθοριστικών φαινομένων της ανεμογενούς παράκτιας ανάβλυσης στο Ανατολικό Αιγαίο: Υψίσυχνα πειράματα στα ανοιχτά της δυτικής Λέσβου,
  4. Εργαστηριακές αναλύσεις και επεξεργ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
AegeanMarTech
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ψαρρά Στυλιανή
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζερβάκης Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κρεστενίτης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1392
Mis:
383548
Διάρκεια (μήνες):
41
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΔ9-Λ31

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ