ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ".

Ο τραπεζικός τομέας είναι ένα σημαντικό μέρος του οικονομικού συστήματος. Αυτό αποδείχθηκε σαφώς από την πρόσφατη κρίση, η οποία τόνισε τις επιπτώσεις που έχουν οι λειτουργίες των τραπεζών σε άλλους τομείς.

Οι ραγδαίες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για τις τράπεζες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το τραπεζικό πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου έχει καταστεί κρίσιμο. Μεταξύ των διαφόρων τεχνικών διαχείρισης κινδύνων, ο έλεγχος προσομοίωσης σε ακραίες καταστάσεις (stress testing) έχει γίνει εξαιρετικά χρήσιμος.

Η αξιολόγηση των ευπαθών σημείων των Ευρωπαϊκών τραπεζών θα διεξαχθεί με ακραία, αλλά και εφικτά μακροοικονομικά σενάρια. Επίσης, θα εξεταστούν οι εταιρικοί κανόνες και η νομισματική πολιτική των τραπεζών.

Ο σκοπός της προτάσεως μας είναι η αξιολόγηση και η ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών τραπεζών σε περίοδο οικονομικών κρίσεων. Οι ερευνητές των ομάδων μας θα προσαρμόσουν οικονομετρικά μοντέλα που θα συνδέουν τραπεζικούς δείκτες με μακροοικονομικές μεταβλητές. Κάτω από δυσμενή μακροοικονομικά σενάρια θα είμαστε στην θέση να αποτιμούμε τραπεζικούς κινδύνους.

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η προώθηση της διεθνούς επιστημονικής έρευνας στο χώρο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, της πολυδιάστατης και της πολυκριτήριας αξιολόγησης και της εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων.
  2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας.
  3. Προσαρμογή Οικονομετρικών Μοντέλων.
  4. Συγγραφή Εργασιών και Διδακτορικών.
  5. Κατασκευή Λογισμικού.
  6. Συντονισμός.
  7. Δημοσιότητα, Διάχυση Αποτελεσμάτων και Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
duth7
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαδόπουλος Σάββας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γκόγκας Περικλής
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δρυμπέτας Ευάγγελος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1355
Mis:
383547
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΔ9-ΥΩ3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ