Ανάπτυξη μοντέλου υψηλής διαγνωστικής και προγνωστικής ακρίβειας για την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας (Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) βασισμένο σε πρώιμους βιοδείκτες με τη χρήση πρωτεωμικής και βιοϊνφορματικής ανάλυσης

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ–ΕΚΠΑ– “Ανάπτυξη μοντέλου υψηλής διαγνωστικής και προγνωστικής ακρίβειας για την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας (Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) βασισμένο σε πρώιμους βιοδείκτες με τη χρήση πρωτεωμικής και βιοϊνφορματικής ανάλυσης” θα εκτελεστεί ως εξής:

  • Υποέργο 1: Ανάπτυξη μοντέλου υψηλής διαγνωστικής και προγνωστικής ακρίβειας για την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας (CIN) βασισμένο σε πρώιμους βιοδείκτες με τη χρήση πρωτεωμικής και βιοϊνφορματικής ανάλυσης
  • Υποέργο 2: Προμήθεια

To προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην περαιτέρω προώθηση του πεδίου της πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου μήτρας στο στάδιο των CIN, εφαρμόζοντας τη συνδυαστική προσέγγιση προηγμένων τεχνολογιών υψηλής απόδοσης, όπως της πρωτεωμικής και της βιοπληροφορικής και αναμένεται να συμβάλει στην τρέχουσα κλινική ανάγκη αξιόπιστων διαγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών των CIN, οι οποίοι πέραν την εφαρμογή τους για ακριβή πληθυσμιακό έλεγχο, αναμένεται να αποτελέσουν θεμελιώδες στοιχείο για την λήψη κρίσιμων και ορθολογικών αποφάσεων κατά την διάρκεια των θεραπευτικών χειρισμών ασθενών.

Δράσεις:

  1. Συλλογή δειγμάτων τραχηλικών επιχρισμάτων σε ThinPrep ανεξαρτήτου παθολογίας, διαχωρισμός των πλακωδών κυττάρων, έναρξη επεξεργασίας για πρωτεϊνική ανάλυση και απόφαση ομαδοποίησης. Βιβλιογραφική ανασκόπηση για την επεξεργασία εικόνων πηκτωμάτων.
  2. Εφαρμογή μεθοδολογίας σε κύτταρα HeLa και ομαδοποιημένα ανθρώπινα δείγματα και λεπτομερής έκθεση συγκριτικής μελέτης σύγχρονων μεθόδων, κατάτμησης και ευθυγράμμισης εικόνων πηκτώματος.
  3. Αναγνώριση και ταξινόμηση πρωτεϊνών, κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών ανά λειτουργία και ανά κλινική ομάδα, δημιουργία βιοπληροφορικού μοντέλου, ταυτοποίηση σηματοδοτικών πρωτεϊνών.
  4. Πιστοποίηση αποτελεσμάτων πρωτεωμικής ανάλυσης σε επίπεδο mRNA, πρωτεΐνης, με western blot και με ανοσοϊστοχημεία.
  5. Αξιολόγηση του μοντέλου, διάχυση των αποτελεσμάτων, ολοκλήρωση διδακτορικών διατριβών.
  6. Υποστήριξη έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CERVI-CAN-PROT (Cervical Cancer Proteomics)
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παππά Καλλιόπη
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ανάγνου Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αγοραστός Θεόδωρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
397
Mis:
383418
Διάρκεια (μήνες):
39
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΤ9-Ο36

ΝΕΑ