Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και εφαρμογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ μικρορευστονικών βαλβίδων

Abstract: 

«ΘΑΛΗΣ – ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και εφαρμογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ μικρορευστονικών βαλβίδων» Η μελέτη και κατασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών είναι ένα πεδίο έντονης έρευνας την τελευταία δεκαετία, λόγω της χρήσης τέτοιων επιφανειών σε εφαρμογές που εκτείνονται από τις αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες μέχρι τις μικρορευστονικές διατάξεις. Πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί ενδιαφέρον για υπερελαιόφοβες επιφάνειες, οι οποίες απωθούν έλαια ή άλλα υγρά χαμηλής επιφανειακής τάσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, μικρο και νανο δομημένες επιφάνειες μπορεί να απωθούν τόσο το νερό όσο και τα έλαια οδηγώντας σε υπεραμφίφοβες επιφάνειες.

Ο στόχος του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή υπερυδρόφοβων και υπερυδρόφιλων επιφανειών πάνω σε πολυμερή υποστρώματα και τελικά η ενσωμάτωση τους σε «έξυπνες» μικρορευστονικές διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα, θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν μηχανικά και θερμοδυναμικά σταθερές υπερυδρόφοβες και υπερυδρόφιλες επιφάνειες βέλτιστης σταθερότητας στο χρόνο, οι οποίες στη συνέχεια θα ενσωματωθούν σε μικρορευστονικές διατάξεις ώστε να επιτρέψουν ON/OFF έλεγχο της ροής, χωρίς τη χρήση κινουμένων μερών. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψουν υπεραμφίφοβες και υπεραμφίφιλες επιφάνειες.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου, θα συνεργαστούν τρεις (3) ομάδες με συμπληρωματική ειδίκευση, ενώ το έργο έχει οργανωθεί σε 6 δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. Υπολογιστική ανάλυση για το σχεδιασμό της επιφανειακής μικρο & νανο τοπογραφίας ώστε να επιτευχθεί ευσταθής υπεραμφιφοβία,
  2. Κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων και υπερυδρόφιλων επιφανειών με βάση τη λιθογραφία ή/και την κολλοειδή αυτο- οργάνωση, την εγχάραξη/τράχυνση με πλάσμα, και την εναπόθεση. Οι τεχνολογίες αυτές επιλέχτηκαν χάρη στην δυνατότητα που παρέχουν για μαζική παραγωγήμικρορευστονικών διατάξεων.
  3. Έλεγχο της ευστάθειας και σταθερότητας των επιφανειών και αξιολόγηση τους με νερό και έλαια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DESIREDROP
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τσερέπη Αγγελική
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γογολίδης Ευάγγελος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπουντουβής Ανδρέας
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ματαράς Δημήτριος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
983
Mis:
380835
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΤ9-Ω7Δ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ