ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική και Απτική Πρόσβαση στη Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία

Abstract: 

Η Πράξη: «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική & Απτική Πρόσβαση στη Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία» περιλαμβάνει: Υποέργο 1: ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική & Απτική Πρόσβαση στη Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία.

Σκοπός: Η μελέτη της πρόσβασης των ατόμων με οπτική αναπηρία (α.ο.α) στη γνώση μέσω των αισθήσεων της ακοής & της αφής.

Στόχοι:

 1. Διερεύνηση της συμβολής των απτικοακουστικών πληροφοριών στη δημιουργία νοητικών χαρτών από τα άτομα με τύφλωση, καθώς & η μελέτη της συμβολής των απτικοακουστικών πληροφοριών στον προσανατολισμό & την κινητικότητα των τυφλών ατόμων.
 2. Μελέτη αντίληψης ακουστικής απόδοσης των οπτικών στοιχείων στο λογικό επίπεδο & στο τυπογραφικό επίπεδο.
 3. Συγκριτική μελέτη απόδοσης απλών & σύνθετων μαθηματικών εκφράσεων μέσω της ακοής, της αφής & μέσω συνδυασμένης απτικοακουστικής αναπαράστασης ως προς την ακρίβεια ορθότητας, την ακρίβεια ανάκλησης & την ακρίβεια αναγνώρισής τους.
 4. Ανάπτυξη διευρυμένης χαρτογράφησης ενεργητικής αφής και αναζήτηση συσχετίσεων με επίπεδα κατανόησης.
 5. Χρήση ψυχοφυσιολογικών σημάτων ηλεκτρο-εγκεφαλογραφαφήματος, εγκεφαλικών προκλητών δυναμικών & ηλεκτρο-μυογραφημάτων προσώπου για την κατανόηση της αντίληψης των προσωδιακών χαρακτηριστικών της ομιλίας από άτομα με οπτική αναπηρία.

Δράσεις:

 1. Δημιουργία γνωστικών χαρτών από τα α.ο.α μέσω απτικοακ. πληροφοριών
 2. Συμβολή απτικοακ. πληροφοριών στον προσανατολισμό & την κινητικότητα των α.ο.α.
 3. Ανίχνευση και Χαρτογράφηση των ειδών της ενεργητικής αφής των α.ο.α κατά την αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων
 4. Ακουστική πρόσβαση των α.ο.α στα οπτικά χαρακτηριστικά των εγγράφων
 5. Ανάλυση ψυχοφυσιολογικών σημάτων των τυφλών κατά την αντίληψη της προσωδίας
 6. Πρόσβαση των α.ο.α στις μαθηματικές εκφράσεις μέσω της ακοής και αφής
 7. Ανεύρεση αξιοπιστίας μέσα από την επανεξέταση των ειδών ενεργητικής αφής των α.ο.α κατά την αναγνώριση γεωμετρ. σχημάτων
 8. Πειραματ. σχεδιασμός για εφαρμογή των ειδών της ενεργ. αφής σε πραγμ. συνθήκες
 9. Συντονισμός- Διάχυση - Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ATAKIVI
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αργυρόπουλος Βασίλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
746
Mis:
380442
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ