Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Καταγραφής Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Σκοπός της πράξης είναι η επιτυχής και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση ενός ερευνητικού κύκλου παραγωγής, ανάλυσης και αξιοποίησης εμπειρικών δεδομένων που σχετίζονται με φαινόμενα πολιτικού και κοινωνικού ριζοσπαστισμού στη σύγχρονη Ελλάδα.

Στόχοι της πράξης είναι:

 • Η ανάδειξη και μελέτη των διαστάσεων του πολιτικού και κοινωνικού ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα κατά τη μεταπολίτευση και η διακρίβωση των αιτίων, όπως και των μεταβολών του φαινομένου του πολιτικού και κοινωνικού ριζοσπαστισμού κατά την περίοδο της ύστερης μεταπολίτευσης.
 • Η διερεύνηση των συνεπειών των παραπάνω μεταβολών στο ελληνικό πολιτικό και κομματικό σύστημα της ύστερης μεταπολίτευσης.
 • Ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος εμπειρικής καταγραφής του πολιτικού και κοινωνικού ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα.
 • Η σύσταση Παρατηρητηρίου για τη διαχείριση του παραπάνω συστήματος εμπειρικής καταγραφής.
 • Η αξιοποίηση αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας του Παρατηρητηρίου με στόχο την αξιοποίησή τους στο σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής, την ενθάρρυνση της πολιτικής διαπαιδαγώγησης και την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών στην ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι εξής Δράσεις:

 1. Σχεδιασμός συστήματος εμπειρικής καταγραφής του ριζοσπαστισμού.
 2. Σύσταση φορέα υποστήριξης, διαχείρισης και διάχυσης του συστήματος μέτρησης.
 3. Υλοποίηση ερευνών μέτρησης του ριζοσπαστισμού στην κοινή γνώμη.
 4. Διερεύνηση επιδράσεων του ριζοσπαστισμού σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες.
 5. Διάχυση ερευνητικών πορισμάτων & σύνδεση του φορέα με δίκτυα διαχείρισης συγκριτικών δεδομένων.
 6. Αξιοποίηση των ευρημάτων στο σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών.
 7. Συντονισμός- Διάχυση - Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
RADICALISM
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεωργιάδου Βασιλική
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαυρομούστακου Ήβη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
704
Mis:
380422
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-Ν9Μ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(20/08/2012) Ένταξη της Πράξης « ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Καταγραφής Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα» με κωδικό MIS 380422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» .  - ΑΠ11 (PDF|1,72 MB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : «ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Καταγραφής του Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα»