Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η διερεύνηση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως βασικής συνιστώσας της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  • η ακριβέστερη περιγραφή των περιφερειακών ανισοτήτων,
  • η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στις περιφερειακές ανισότητες,
  • η σωστή καταγραφή των ανισοτήτων και η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που θα προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκηθούν κατάλληλες πολιτικές.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Οριζόντιες δράσεις.
  2. Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα με έμφαση στο ρόλο της απασχόλησης.
  3. Χωρική οργάνωση και ανθρώπινο κεφάλαιο.
  4. Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών.
  5. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη.
  6. Συντονισμός- Διάχυση -Αξιολόγηση.

 

Mis: 380421

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
HIDDEN
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λαμπριανίδης Λόης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζημιχάλης Κωστής
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ανδρικοπούλου Ελένη
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ψυχάρης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
733
Mis:
380421
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΞ9-ΥΛ0

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

 (04/09/2012) Ένταξη της Πράξης « ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδος» με κωδικό MIS 380421 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» .  - ΑΠ11 (PDF|1,72 MB)