Η Σκιώδης οικονομία (παραοικονομία) στην Ελλάδα: Μέγεθος, Αίτια και Επιπτώσεις

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Η ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Η Σκιώδης οικονομία (παραοικονομία) στην Ελλάδα: Μέγεθος, Αίτια και Επιπτώσεις».

Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Η εξαγωγή συμπερασμάτων οικονομικού, πολιτικού, νομικού και κοινωνικού περιεχομένου, τα οποία θα είναι και οι βάσεις για τη διατύπωση προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούνται από τα φαινόμενα παραοικονομίας. Θα εκτιμηθεί η επίπτωση της παραοικονομίας στην εθνική οικονομία αλλά και η δυνατότητα ελέγχου του φαινομένου αυτού με νομικούς κανόνες και με κανόνες πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Αυτό θα έχει μια συνολική επίπτωση αλλαγής κουλτούρας, συμπεριφορών που εμπίπτουν στον κύκλο της παραοικονομίας.

Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Αναλύσει τα αίτια της παραοικονομίας.
 2. Ανάλυση των σχέσεων μεταξύ μη καταγεγραμμένης οικονομίας, παραοικονομίας και φοροδιαφυγής.
 3. Διερευνήσει μέσω ειδικής στατιστικής έρευνας τα ποιοτικά, κυρίως, χαρακτηριστικά της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.
 4. Εκτιμήσει το μέγεθος της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής σε εθνικό επίπεδο και, όπου είναι δυνατόν, σε τομεακό ή κλαδικό επίπεδο και με τη βοήθεια της οικονομετρίας.
 5. Εντοπίσει τα ακριβή αίτια της εμφάνισης του φαινομένου στην Ελλάδα και να εξετάσει τη φορολογική ηθική των Ελλήνων.
 6. Προτείνει διαρθρωτικές πολιτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι εξής Δράσεις:

 1. Σχεδιασμός, κατασκευή και εκτέλεση/διεξαγωγή του ερωτηματολογίου, του πειράματος και του οικονομετρικού μοντέλου.
 2. Βιβλιογραφικές επισκοπήσεις και μελέτες ανάλυσης.
 3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου και οικονομετρικού μοντέλου.
 4. Αποτελέσματα και προτάσεις καταπολέμησης σκιώδους οικονομίας, παραοικονομίας, γραφειοκρατίας και διαφθοράς.
 5. Διάχυση ερευνητικών πορισμάτων.
 6. Συντονισμός & Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SHADOWECONO MY
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπιτζένης Αριστείδης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λιαργκόβας Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαραγκός Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
702
Mis:
380420
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ