Μεθοδολογικές Επεκτάσεις στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) και Εφαρμογές στην αξιολόγηση των Ελληνικών ΑΕΙ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ - Τίτλος ερευνητικής πρότασης θα εκτελεστεί ως εξής: • Υποέργο 1: «Μεθοδολογικές Επεκτάσεις στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) και Εφαρμογές στην αξιολόγηση των Ελληνικών ΑΕΙ»

Ο Σκοπός της πράξης είναι ο σχεδιασμός μοντέλου-εργαλείου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των τμημάτων οικονομικών σπουδών και συναφών επιστημών των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων και διεθνώς με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων και ιδιαιτέρως της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (ΠΑΔ, Data Envelopment Analysis – DEA). Η εφαρμογή της ΠΑΔ πρόκειται να βασιστεί σε δεδομένα τα οποία αντιστοιχούν στους διατιθέμενους παραγωγικούς συντελεστές των ΑΕΙ και αναφέρονται τόσο στους πόρους που καταναλώνονται για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών (εισροές), όσο και στα ίδια τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκροές).

Ο Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία μοντέλου-εργαλείου για την αξιολόγηση των σχολών και τμημάτων οικονομικών σπουδών και συναφών επιστημών. Η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί αναμένεται να βοηθήσει τόσο το Υπουργείο Παιδείας, ως εποπτεύοντως φορέως, όσο και τα πανεπιστήμια να διασφαλίσουν από κοινού την ποιότητα στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της DEA είναι η συγκριτική αποτίμηση της αποδοτικότητας των πανεπιστημίων & ο εντοπισμός εκείνων που, συγκριτικά με άλλα,παρήγαγαν περισσότερα αποτελέσματα σε σχέση με τους πόρους που τους διατέθηκαν.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  • Επέκταση των κλασικών υποδειγμάτων Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων.
  • Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης.
  • Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου.
  • Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου από τελειόφοιτους και απόφοιτους.
  • Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου από ενεργούς φοιτητές.
  • Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
  • Συντονισμός- Διάχυση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Economics
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κατρανίδης Στυλιανός
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραγιαννίδης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δεσπότης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τζουβελέκας Βαγγέλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
851
Mis:
380419
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-3ΓΦ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ