Ανάπτυξη πλατφόρμας προσομοίωσης των εμπορευματικών μεταφορών μέσω λιμενικών εγκαταστάσεων για την ανάλυσή τους με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την αποτίμηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεών τους

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ – ΕΚΕΤΑ– Ανάπτυξη πλατφόρμας προσομοίωσης των εμπορευματικών μεταφορών μέσω λιμενικών εγκαταστάσεων για την ανάλυσή τους με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την αποτίμηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεών τους-Υποέργο 1: «τίτλος ίδιος με την πράξη»

Ο Σκοπός της πράξης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε φορείς σχεδιασμού, λειτουργίας και λήψης αποφάσεων σε θέματα εμπορευματικών μεταφορών να κατανοήσουν συνολικά τα προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημα των εμπορευματικών μεταφορών, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υποσυστημάτων του, και τις επιπτώσεις του στην οικονομία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών, επιλογή βέλτιστων εναλλακτικών σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, και εφαρμογή πρακτικών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη συνολικά λειτουργία του συστήματος.

Οι Στόχοι της πράξης είναι να ερευνηθούν νέοι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπομπές των ρύπων και σε συνδυασμό με τους ήδη υπάρχοντες να παραχθεί νέα γνώση, πρακτικά χρήσιμη για τον πιο έγκυρο τρόπο ποσοτικού υπολογισμού του ενεργειακού αποτυπώματος σε όρους CO2, και να παρακολουθηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εμπορευματικές μεταφορές.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Συντονισμός του έργου.
  2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και υφιστάμενων ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  3. Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης ροών κυκλοφορίας προς, από και μέσα σε ένα πρότυπο λιμάνι.
  4. Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτυπώματος σε όρους CO2 από φορτηγά οχήματα σε πρότυπο Λιμενικό Σταθμό Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων.
  5. Ανάπτυξη και ανάλυση στρατηγικών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εμπορευματικών μεταφορών.
  6. Σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εμπορευματικών μεταφορών στους λιμένες και μεθοδολογία ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  7. Διάχυση των αποτελεσμάτων.
  8. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
COMPETE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μποϊλέ Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νανιόπουλος Aριστοτέλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λοϊζίδου Μαρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
441
Mis:
380394
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΔΨ9

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ