Ο Ρόλος της Ντοπαμίνης στη Νευρωνική Πλαστικότητα και στη Μάθηση και Μνήμη σε επίμυες, σε μοντέλα ντοπαμινεργικής απονεύρωσης και σε ασθενείς με νόσο του Parkinson

Abstract: 

Η Ντοπαμινεργική νεύρωση στο προμετωπιαίο φλοιό (ΠΦ) & στον Ιππόκαμπο (ΙΠΠ) παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές γνωστικές διαδικασίες. Επιπλέον αλληλεπιδράσεις μεταξύ υποδοχέων Ντοπαμίνης & Γλουταμινικού οξέος είναι ουσιαστικές για τις γνωστικές λειτουργίες στον ΠΦ & ΙΠΠ.

Ο στόχος αυτής της ερευνητικής πρότασης είναι να διερευνήσει τον μοριακό μηχανισμό με τον οποίο, οι υποδοχείς Ντοπαμίνης αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς Γλουταμινικού Οξέος NMDA & πως αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει το LTP (Μακροχρόνια Συναπτική Ενίσχυση) καθώς & την Γνωστική Λειτουργία. Επιπλέον το πρόγραμμα θα διερευνήσει τους μοριακούς μηχανισμούς που υπόκεινται στο έλλειμμα γνωστικής λειτουργίας σε ζωικά μοντέλα ντοπαμινεργικής απονεύρωσης καθώς & σε ασθενείς με νόσο του Parkinson (PD).

Στόχοι:

  • Ρόλος της Ντοπαμίνης στην συναπτική πλαστικότητα & στη μάθηση-μνήμη: Χρησιμοποιώντας ένα in vivo μοντέλο “καινούριου” ερεθίσματος (έκθεση των επίμυων σε καινούριο περιβάλλον) θα διερευνήσουμε την λειτουργική σημασία & τα αποτελέσματα της συνεργιστικής αλληλεπίδρασης των D1/NMDA υποδοχέων που διαπιστώσαμε σε πρόσφατη in vitro εργασία μας (Sarantis et al. 2009), εξετάζοντας την εμπλοκή της D1/NMDA συνέργειας: i) στην ενεργοποίηση /φωσφοριλίωση των NMDA/AMPA υποδοχέων & των ERK1/2 κινασών ii) στην έκφραση πρώιμων γονιδίων (IEGs)& στην τροποποίηση Ιστονών, iii) στην επαγωγή & διατήρηση του LTP, iv) στην νευρογένεση στον Ιππόκαμπο, που ενδεχομένως επάγεται με την έκθεση του επίμυος στο &νούριο περιβάλλον, v) στην επίδραση πρωίμων &νούριων εμπειριών στο ντοπαμινεργικό σύστημα των ενήλικων.
  • Ο ρόλος της έλλειψης Ντοπαμίνης στη γνωστική διαδικασία: Χρησιμοποιώντας γενετικά μοντέλα ντοπαμινεργικής απονεύρωσης με έλλειμμα γνωστικής ικανότητας θα εξετάσουμε τη λειτουργία της D1/NMDA συνέργειας μετά το “&νούριο” ερέθισμα.
  • Επίδραση.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
upatras2
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αγγελάτου Φεβρωνία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ματσόκης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κωνσταντογιάννης Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
972
Mis:
380342
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΥΡ0

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ