Κυτταρικός κύκλος: Συγκριτική ανάλυση του κύκλου ζωής των βλαστικών και καρκινικών κυττάρων

Abstract: 

Κυτταρικός κύκλος καλείται ο κύκλος ζωής των κυττάρων, η σειρά των αλληλένδετων διεργασιών που οδηγούν στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Η πρόοδος του κύκλου αυτού ελέγχεται από ρυθμιστικούς παράγοντες, οι οποίοι απαρτιώνουν ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά σήματα που οδηγούν στην επαγωγή ή την αναστολή του πολλαπλασιασμού. Η τύχη (fate) των θυγατρικών κυττάρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Τα βλαστικά κύτταρα (stem cells) χαρακτηρίζονται από έναν ιδιάζοντα κυτταρικό κύκλο που επιτρέπει τόσο την αυτό-ανανέωσή τους όσο και τη διαφοροποίηση προς εξειδικευμένους κυτταρικούς τύπους, εξασφαλίζοντας την de novo δημιουργία (κατά την ανάπτυξη) ή την ομοιόσταση (στην ενήλικο ζωή) ιστών και οργάνων.

Αυτή η ιδιοτυπία καθιστά τα βλαστικά κύτταρα ένα προνομιακό πεδίο μελέτης με ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην αναγεννητική ιατρική. Ωστόσο, ένας περιοριστικός παράγοντας που δεν επιτρέπει προς το παρόν την ευρεία εφαρμογή θεραπείας με βλαστικά κύτταρα είναι το ελλιπές υπόβαθρο σε ό,τι αφορά τη βασική βιολογία τους και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τον κυτταρικό τους κύκλο. Πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα αποκαλύπτουν ανησυχητικές ομοιότητες στον κυτταρικό κύκλο των βλαστικών κυττάρων και των καρκινικών κυττάρων.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η συγκριτική ανάλυση του κυτταρικού κύκλου των βλαστικών και των καρκινικών κυττάρων με στόχο να διερευνηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους.

Θα μελετηθούν πολλαπλά στάδια του κυτταρικού κύκλου (αντιγραφή και επιδιόρθωση του γονιδιώματος, εγκαθίδρυση επιγενετικής ρύθμισης, ασύμμετρη/συμμετρική διαίρεση, απόκριση σε εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια) με καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν προηγμένη μικροσκοπία σε πραγματικό χρόνο, in silico ανάλυση και μοντελοποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
StemCycle
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λυγερού Ζωή
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεωργάτος Σπυρίδων
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρδάσης Δημήτρης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1393
Mis:
380334
Διάρκεια (μήνες):
40
Προϋπολογισμός:
599 976.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΤΩ2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ