Λιγότερα πυρηνικά κατάλοιπα & ασφαλέστερη αξιοποίηση ερευνητικών αντιδραστήρων

Abstract: 

Η πράξη ΘΑΛΗΣ - "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Λιγότερα πυρηνικά κατάλοιπα & ασφαλέστερη αξιοποίηση ερευνητικών αντιδραστήρων θα υλοποιηθεί Ως εξής

Δράση 1:

 • Ανάπτυξη στοχαστικού νετρονικού κώδικα για ανάλυση συμβατικών πυρηνικών αντιδραστήρων και αντιδραστήρων οδηγούμενων από επιταχυντή. Ο κώδικας θα επιλύσει παραδοσιακά προβλήματα των νετρονικών Monte Carlo κωδίκων όπως η παρακολούθηση της κατανάλωσης του πυρηνικού καυσίμου.
 • Έλεγχος δυνατότητας υπολογισμού κρισιμότητας, δυναμικός υπολογισμός ενεργών διατομών σε διάφορες θερμοκρασίες, δυναμική εκτίμηση της ισοτοπικής σύστασης πυρήνα (ανάλωση καυσίμου, μεταστοιχείωση υπερουράνιων, παραγωγή U233 με νετρονική σύλληψη από το Th232 κ.λπ.).
 • Υπολογισμός νετρονικής ροής και πυκνότητας ισχύος.
 • Δυναμικός υπολογισμός συντελεστών ανάδρασης σε διάφορες θερμοκρασίες.
 • Παραδοτέα: Τεχνικές εκδόσεις ή/και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, Διπλωματικές εργασίες, δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Δράση 2:

 • Έλεγχος κώδικα με μετρήσεις και υπολογισμούς στον Ελληνικό ερευνητικό αντιδραστήρα, στον πυρήνα αναφοράς VENUS-2 και με σύγκριση με υπολογισμούς με άλλους κώδικες, στοχαστικούς και ντετερμινιστικούς.
 • Παραδοτέα: Τεχνικές εκδόσεις ή/και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, Διπλωματικές εργασίες, δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Δράση 3:

 • Μελέτη επιλεγμένων αντιδράσεων (p,n) στο θρυμματιζόμενο στόχο, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως πρότυπα.
 • Ανάπτυξη σχετικού λογισμικού και βελτιστοποίηση στόχου ως προς τη γεωμετρία και τα νετρονικά χαρακτηριστικά.
 • Παραδοτέα: Τεχνικές εκδόσεις ή/και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, Διπλωματικές εργασίες, δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Δράση 4:

 • Βελτίωση των επιδόσεων ερευνητικού αντιδραστήρα με σταθερή ισχύ λειτουργίας.
 • Ανάλυση διατάξεων πυρήνα ερευνητικού αντιδραστήρα για βελτιστοποίηση θερμοποίησης νετρονίων.
 • Ανάλυση διατάξεων αύξησης της νετρονικής ροής σε επιλεγμένα τμήματα του ενεργειακού φάσματος (ταχέα, θερμικά).
 • Παραδοτέα: Τεχνικές εκδόσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
LENSER
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κατσαρός Νικόλας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βαρβαγιάννη Μελπομένη
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αλεξόπουλος Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αντωνόπουλος-Ντόμης Μιχαήλ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
307
Mis:
380330
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-ΔΚ8

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ