Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα - ΣΘΕΝΟΣ

Abstract: 

Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογίας και συστήματος συναισθηματικής υπολογιστικής για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα.

Η προτεινόμενη έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών (human-centered) υπολογιστών οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν την κατάσταση του ανθρώπου (ταυτότητα, συναισθήματα, κινήσεις) χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά και βιολογικά σήματα και μετά να αλληλεπιδράσουν μαζί του, χρησιμοποιώντας κυρίως συνθετική οπτικοακουστική πληροφορία. Οι «ανθρωποκεντρικοί υπολογιστές» μπορεί να είναι συμβατικοί υπολογιστές, αλλά και φορητοί υπολογιστές, που συνιστούν έξυπνα, κινητά, διεισδυτικά και διάχυτα (Pervasive and Ubiquitous) συστήματα.

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες δράσεις:

  1. Ερευνητική Εργασία στην Αναγνώριση Δραστηριοτήτων – Συστήματα Επίγνωσης.
  2. Πλαισίου (Context Aware) και Εντοπισμού Επειγόντων Περιστατικών.
  3. Ερευνητική Εργασία στη Συναισθηματική υπολογιστική (Affective Computing).
  4. Ερευνητική Εργασία στη Νευροεπιστημονική προσέγγιση της συναισθηματικής Υπολογιστικής.
  5. Προώθηση της Έρευνας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.
  6. Αξιολόγηση – Διάχυση Αποτελεσμάτων έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
STHENOS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μαγκλογιάννης Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κόλλιας Στέφανος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπαμίδης Παναγιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1134
Mis:
380328
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-ΙΛΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ