Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΔΠΘ - «Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ».

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 (ΣΔΤ2) είναι μια πολυπαραγοντική νόσος που προκαλείται από την αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η συχνότητα του ΣΔΤ2 παγκοσμίως αγγίζει τα επίπεδα επιδημίας. Βασικό σημείο του στρατηγικού σχεδιασμού προγραμμάτων πρόληψης της εμφάνισης ΣΔΤ2, καθώς και των σχετιζόμενων επιπλοκών του και της εξατομικευμένης αντιμετώπισης, είναι η έρευνα της γενετικής βάσης της νόσου.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η διερεύνηση της γενετικής αρχιτεκτονικής του ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό, σε σχέση με τα διαφορετικά στάδια της φυσικής ιστορίας της νόσου: από τη γενετική προδιάθεση και ανάπτυξη συμπτωμάτων μέχρι την εξατομικευμένη φαρμακευτική αντιμετώπιση και την προδιάθεση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων επιπλοκών.

Στόχοι της πράξης:

 1. Δημιουργία μιας τράπεζας δειγμάτων και βάσης δεδομένων για τη μελέτη του ΣΔΤ2 στον ελληνικό πληθυσμό.
 2. Ανάπτυξη νέων αλγορίθμων για την ανάλυση δεδομένων από ολόκληρο το γονιδίωμα.
 3. Ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης για τον κίνδυνο εμφάνισης του ΣΔΤ2 καθώς και την πρόγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου.
 4. Διάχυση των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός και διαχείριση.
 2. Δημιουργία τράπεζας δειγμάτων για τη μελέτη του ΣΔΤ2.
 3. Βάση δεδομένων για τη μελέτη της γενετικής του ΣΔΤ2.
 4. Ανάπτυξη νέων αλγορίθμων για μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος.
 5. Επιλογή γενετικών δεικτών και γονοτύπιση.
 6. Στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
 7. Δράσεις δημοσιότητας, διάχυσης αποτελεσμάτων και εκπαίδευσης.
 8. Δράση αξιολόγησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GREEKDIAGENES
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πάσχου Περιστέρα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βαργεμέζης Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαλτέζος Ευστράτιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιώβος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πατρινός Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσακαλίδης Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
868
Mis:
380273

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ