Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος και μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης κύριων εχθρών της ελληνικής Γεωργίας

Abstract: 

Η πράξη:«ΘΑΛΗΣ–ITE–Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος & μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη & βελτίωση της χημικής καταπολέμησης κύριων εχθρών της ελληνικής Γεωργίας» έχει ώς Σκοπό την ανάπτυξη μοριακών διαγνωστικών εργαλείων και πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης των εχθρών (έντομα, ζιζάνια και φυτοπαθογόνοι μικροοργανισμοί) των γεωργικών καλλιεργειών με απώτερο στόχο την μείωση της υπερβολικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Ανάπτυξη Οντολογίας και GIS Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) όπου θα συγκεντρωθούν δεδομένα σχετικά με τους σημαντικότερους εχθρούς της ελληνικής Γεωργίας.
  2. Ανάπτυξη βελτιωμένων πρωτοκόλλων και διαγνωστικών εργαλείων για τον έγκαιρο εντοπισμό της ανθεκτικότητας στους σημαντικότερους εχθρούς της ελληνικής Γεωργίας.
  3. Εφαρμογή κλασικών και σύγχρονων διαγνωστικών για τη συστηματική παρακολούθηση της ανθεκτικότητας στους σημαντικότερους εχθρούς των ελληνικών καλλιεργειών σε διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Ανάπτυξη Οντολογίας και Βάσης Δεδομένων για τη ανθεκτικότητα στα φυτοπροστατευτικά.
  2. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την ανθεκτικότητα εχθρών καλλιεργειών μεγάλης οικονομικής σημασίας απο την βιβλιογραφία.
  3. Ανάπτυξη μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά στους κυριότερους εχθρούς της ελληνικής Γεωργίας.
  4. Εφαρμογή των υπαρχόντων αλλά και καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης ανθεκτικότητας των κυριότερων εχθρών των καλλιεργειών.
  5. Εκπαίδευση στη Βάση Δεδομένων για τη διάχυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων στον τελικό χρήστη.
  6. Διαχείριση έργου.
  7. Αξιολόγηση έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GR-RBase
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λούης Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βόντας Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μάρκογλου Αναστάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ελευθεροχωρινός Ηλίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1397
Mis:
380264
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΗΗΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ