Έκδοση Επιγραφών και Tεκμηρίωση της Iστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Έκδοση Επιγραφών και Tεκμηρίωση της Iστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας. ΥΠ: 1 Θαλής-ΙΠ: Έκδοση Επιγραφών και Τεκμηρίωση της Ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονία.

Η ερευνητική πρόταση αφορά στη μελέτη της ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας και καλύπτει το διάστημα από την Αρχαϊκή εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Για την υλοποίησή της απαιτείται έρευνα πεδίου και μελέτη σε βιβλιοθήκες και αρχεία της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

ΣΤΟΧΟΙ:

  1. Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση της έρευνας της περιοχής.
  2. Η μελέτη της ιστορίας της έρευνας.
  3. Η έκδοση και μελέτη επιγραφών που συνδέονται με την ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας.

ΣΚΟΠΟΣ: Με βάση κενά που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία για την ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας, η δράση αποβλέπει στην προώθηση της βασικής έρευνας, τόσο με τη δημιουργία εργαλείων που θα υποστηρίξουν τη μελέτη της ιστορίας των Αρχαίων Μακεδόνων, όσο και με τη δημοσίευση και το σχολιασμό αδημοσίευτου και ως εκ τούτου άγνωστου στην έρευνα επιγραφικού υλικού.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

  1. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση και ιστορία της έρευνας της Αρχαίας Μακεδονίας.
  2. Έκδοση των επιγραφών της Αμφίπολης.
  3. Έκδοση Συλλογής Επιγραφών της Αρχαίας Μακεδονίας.
  4. Συντονισμός/Αξιολόγηση του έργου: α) Αποτύπωση, με τη μορφή ετήσιων εκθέσεων της πορείας και των αποτελεσμάτων της έρευνας. β) Αξιολόγηση της ποιότητας του έργου και της τήρησης του πλάνου εργασίας από τριμελή εξωτερική επιτροπή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ESDHAM
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Ιονίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σβέρκος Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νιγδέλης Παντελής
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζουμπάκη Σοφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
313
Mis:
380257
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΘ9-Β6Σ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ