Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – «Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» θα εκτελεστεί ως εξής: Σκοπός της πρότασης αυτής (ADiSC) είναι να συμβάλει στην κατανόηση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που ρυθμίζουν την ασύμμετρη κυτταρική διαίρεση (ΑΚΔ) κατά τη διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων και την εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Στόχοι της πρότασης είναι:

  1. Να διαπιστώσει εάν η αλλαγή προτύπου διαίρεσης (από συμμετρική σε ασύμμετρη και πάλι σε συμμετρική) αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικού επαναπρογραμματισμού και ικανότητας μετάβασης από την πολυδύναμη στη διαφοροποιημένη κατάσταση.
  2. Να διερευνήσει σημαντικούς μηχανισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται η ασύμμετρη κυτταρική διαίρεση, (σηματοδότηση, κυτταρικός κύκλος, μεταγραφικοί παράγοντες).
  3. Να προσδιορίσει εάν ο κυτταρικός πυρήνας των ασύμμετρα διαιρούμενων κυττάρων έχει διαφορετική λειτουργική τοπογραφία και επιγενετική «στίξη» από εκείνον των συμμετρικά διαιρούμενων κυττάρων

 Οι δράσεις της πρότασης είναι:

  1. Ο ρόλος της σηματοδότησης των μελών της οικογένειας του TGFβ στη ρύθμιση του προτύπου της κυτταρικής διαίρεσης κατά τη διάρκεια της πολυδυναμίας και της διαφοροποίησης των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων (hESCS)
  2. Το σηματοδοτικό μονοπάτι Notch στις ασύμμετρες κυτταρικές διαιρέσεις του ΚΝΣ της Δροσόφιλας
  3. Ο ρόλος των πρωτεϊνών Geminin και Sox2 στην ΑΚΔ
  4. ΑΚΔ και διαφοροποίηση των μικρομερών στα πρώιμα έμβρυα του αχινού: O ρόλος των μεταγραφικών παραγόντων Coup-TF και Shr2
  5. Η επιγενετική σήμανση των αδελφών χρωματίδων κατά την ΑΚΔ
  6. Πρωτεωμική ανάλυση της ΑΚΔ
  7. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ADiSC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Φώτσης Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ταραβήρας Σταύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δελιδάκης Χρήστος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
248
Mis:
380249
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-7ΡΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ