Σύνθετα Ρευστό-Πλαστικά Υλικά: Από την μικροσκοπική δομή και δυναμική στην μακροσκοπική ροή

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ-ΙΤΕ-Σύνθετα Ρευστό-Πλαστικά Υλικά:Από την μικροσκοπική δομή και δυναμική στην μακροσκοπική ροή.

Σκοπός είναι η Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων & ροής σύνθετων ιξωδοελαστικών & ιξωδοπλαστικών υλικών & της σύνδεσής τους με την μικροσκοπική δομή και δυναμική.

Τα συστήματα που θα μελετηθούν είναι κυρίως πολυμερή, κολλοειδή & κοκκώδη υλικά με ιξωδοελαστική και ιξωδοπλαστική συμπεριφορά. Θα χρησιμοποιηθούν ίδια εργαλεία για διερεύνηση της κοινής συμπεριφοράς της ροής κοκκωδών χαλαρών υλικών με την κυκλοφοριακή συμπεριφορά οχημάτων & της χρήσης ιξωδοπλαστικών υλικών σε αντισεισμικούς αποσβεστήρες. Θα εκπονηθούν 9 διδακτορικές διατριβές.

Στόχοι:

 • Σχέση γήρανσης & ρεολογικής απόκρισης ρευστό-πλαστικών υλικών με τάση διαρροής.
 • Συσχέτιση μικροσκοπικής δυναμικής με μακροσκοπική ροή.
 • Μη-γραμμικά ρεολογικά φαινόμενα.
 • Μηχανισμοί διαρροής συναρτήσει των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων.
 • Φαινόμενα διαρροής σε πολυμερικά συστήματα:επίδραση διακλαδώσεων & εμπλοκών.
 • Γενικευμένη περιγραφή φαινομένων διαρροής & μη-γραμικής ρεολογίας σε χαλαρά υλικά.
 • Μοντελοποίηση μη-γραμμικής ρεολογίας κολλοειδών υάλων & πηκτωμάτων.
 • Θεωρητική φαινομενολογική περιγραφή κίνησης σε ιξωδο-πλαστικά ρευστά.
 • Πρότυπη θεωρητική περιγραφή, πειραματική μελέτη σεισμικών αποσβεστήρων.
 • Μοντελοποίηση διαδικασιών κατεργασίας ιξωδοπλαστικών ρευστών.

Δράσεις:

 1. Δυναμική πυκνών κολλοειδών διασπορών.
 2. Αργή Δυναμική & γήρανση κολλοειδών υάλων & πηκτωμάτων.
 3. Μηχανισμοί διαρροής ιξωδο-πλαστικών χαλαρών συστημάτων.
 4. Συσχέτιση μικροσκοπικής δυναμικής & μηχανικών ιδιοτήτων.
 5. Επίδραση εμπλοκών & διακλαδώσεων στην ροή πολυμερικών διαλυμάτων & ταγμάτων.
 6. Πρότυπες ροές ιξωδο-ελαστοπλαστικών ρευστών.
 7. Αναλυτική & πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς αποσβεστήρα έκθλιψης – εξώθησης συμπυκνωμένης άμμου.
 8. Σχηματισμός συσσωματωμάτων & κυμάτων πυκνότητας σε ροές σωματιδίων.
 9. Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για τη μελέτη της ρεολογίας πολυμερών σε ημιστερεή μορφή.
 10. Σχέση αρχιτεκτονικής με τις ιδιότητες σε ροές εφελκυσμού εμπορικών πολυμερών.
 11. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
COVISCO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πετεκίδης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μητσούλης Ευάγγελος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
648
Mis:
380238
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ω9-ΩΥΚ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ