Μεταφοράσες γλουταθειόνης (GSTs): μοριακά εργαλεία για ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία της πράσινης και κόκκινης βιοτεχνολογίας

Abstract: 

Ο βασικός σκοπός της πράξης είναι η αειφόρος ανάπτυξη σε συνδυασμό με έρευνα για ανάπτυξη νέων και πρωτότυπων προϊόντων και υλικών. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσω πολυδιάστατης επιστημονικής προσέγγισης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Τα τελικά προϊόντα του έργου μπορούν να χαρακτηριστούν ως ‘πράσινα’ και σχεδιάστηκαν ώστε να αξιοποιηθούν ενδημικά είδη της ελληνικής βιοποικιλότητας.

Οι κύριοι στόχοι της πράξης θα είναι:

  • Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών άμυνας που διέπουν τη λειτουργία του κυττάρου των φυτών έναντι βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων. Υπό το πρίσμα των κλιματικών αλλαγών και όλων των διαφαινόμενων αλλά και παρατηρούμενων επιπτώσεών τους, τα αποτελέσματα της παραπάνω εργασίας θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη γνώσης τεχνολογίας και πρακτικών εφαρμογών με τεράστια οφέλη.
  • Παραγωγή και χαρακτηρισμό νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις: 

  1. Ενδημική βιοποικιλότητα ως πηγή νέων ισοενζύμων GSTs.
  2. Ανάπτυξη λειτουργικών μοριακών δεικτών.
  3. In planta, in silico και in vivo μοριακή διερεύνηση της ανθεκτικότητας που συνεισφέρουν οι GSTs στα φυτά.
  4. Πρωτεϊνική μηχανική στις GSTs.
  5. Ανάπτυξη νέων αναστολέων έναντι των ανθρώπινων ισοενζύμων της GST.
  6. Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές.
  7. Εκπαίδευση ερευνητών και διάχυση αποτελεσμάτων.
  8. Εργασίες επιστημονικής διαχείρισης και αξιολόγησης του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GST-TOOLS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λάμπρου Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κορδοπάτης Παύλος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσαυτάρης Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαδέσης Παναγιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
83
Mis:
380236
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-Ι6Υ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ