Αλληλούχηση και Χαρακτηρισμός των Γονιδιωμάτων των Οξυγαλακτικών Βακτηρίων Streptococcus macedonicus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis και Lactobacillus acidipiscis. Φυσιολογικές, Εξελικτικές και Τεχνολογικές Προεκτάσεις

Abstract: 

Η πράξη ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - «Αλληλούχηση και Χαρακτηρισμός των Γονιδιωμάτων των Οξυγαλακτικών Βακτηρίων 1. Streptococcus macedonicus, 2. Streptococcus thermophilus, 3. Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis και 4. Lactobacillus acidipiscis. Φυσιολογικές, Εξελικτικές και Τεχνολογικές Προεκτάσεις» θα εκτελεσθεί ως: Υποέργο1:«Αλληλούχηση και Χαρακτηρισμός των Γονιδιωμάτων των Οξυγαλακτικών Βακτηρίων 1. Streptococcus macedonicus, 2. Streptococcus thermophilus, 3. Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis και 4. Lactobacillus acidipiscis. Φυσιολογικές, Εξελικτικές και Τεχνολογικές Προεκτάσεις».

Στόχος και σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι ο πλήρης χαρακτηρισμός των γονιδιωμάτων τεσσάρων οξυγαλακτικών βακτηρίων της συλλογής ACA-DC του ΓΠΑ.

Θα εκτελεσθούν οι παρακάτω Δράσεις:

  1. de novo αλληλούχηση των γονιδιωμάτων με την τεχνολογία της πυροαλληλούχησης,
  2. in silico χαρακτηρισμός των γονιδιωμάτων με εργαλεία βιοπληροφορικής που θα περιλαμβάνει επιμέρους στάδια όπως ο σχολιασμός, η συγκριτική και η εξελικτική γονιδιωματική,
  3. in silico ανασύσταση του μεταβολικού χάρτη κάθε στελέχους,
  4. πειραματική παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων για τη διερεύνηση τεχνολογικών ιδιοτήτων που συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά,
  5. δημοσιότητα-διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
  6. αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
LABGEN
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τσακαλίδου Έφη
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαμοδρακας Σταύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αλμυράντης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
532
Mis:
380234
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ω9-ΩΓΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ