Συμβολή των Μυκορριζών στην Αειφορικότητα Οριακών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων - Ανάπτυξη Μυκορριζικών Εμβολίων

Abstract: 

Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη της βιοποικιλότητας της φυλογένειας και της λειτουργικότητας (του ρόλου) των μυκορριζών σε επιλεγμένα κομβικής σημασίας φυτά αμμοθίνων και ημι-άνυδρων διαβρωμένων εδαφικών οικοσυστημάτων, που κινδυνεύουν από υποβάθμιση, ερημοποίηση αλλά και εισβολή μη γηγενών φυτικών ειδών, και η ανάδειξη/αξιοποίηση επιλεγμένων γηγενών στελεχών. Σε δεύτερο στάδιο και με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν εξειδικευμένα εμβόλια δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων (ΔΜΜ) που βελτιώνουν την συμπεριφορά και αντοχή των φυτών σε συνθήκες οσμωτικής καταπόνησης (αλατότητα/ξηρασία).

Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Να μελετηθούν από άποψη βιοποικιλότητας και φυλογένειας μυκορριζών τα συγκεκριμένα οριακά συστήματα.
 2. Να διερευνηθεί αν οι μύκητες που σχηματίζουν μυκόρριζες με τα μελετούμενα φυτά διαφοροποιούνται σε επίπεδο βιοποικιλότητας και φυλογένειας μεταξύ φυτών αλλά και μεταξύ διαφορετικών περιοχών δειγματοληψίας.
 3. Να διερευνηθεί ο λειτουργικός ρόλος των γηγενών μυκορριζών υπό συνθήκες οσμωτικής καταπόνησης (υδατική καταπόνηση/αυξημένη αλατότητα).
 4. Να παραχθούν επιλεγμένα μυκορριζικά εμβόλια.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις:

 1. Περιγραφή και Ανάλυση των Οικοσυστημάτων.
 2. Ποικιλότητα και Φυλογένεια των Μυκορριζικών Κοινοτήτων.
 3. Επίδραση Μικτών Εμβολίων σε Επιλεγμένα Φυτά υπό Ελεγχόμενες Συνθήκες.
 4. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Επιλεγμένων Εμβολίων.
 5. Συντονισμός και Διαχείριση.
 6. Διάχυση Αποτελεσμάτων.
 7. Αξιολόγηση.

 

SALTYMYC / MIS: 380233

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SALTYMYC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Οιχαλιώτης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαρτζουλάκης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρπούζας Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1023
Mis:
380233
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
599 995.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ω9-Υ1Ω

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ