Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα Οδικών Δικτύων και Οχημάτων: Μέτρηση, Τιμολόγηση, Περιφεριακές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Abstract: 

Σε αυτή την κατεύθυνση, απώλειες ενεργειακής αποτελεσματικότητας συνδέονται άμεσα με:

 • τα ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των οχημάτων και των οδικών δικτύων που θεωρούνται σαν συστήματα παραγωγής που περιλαμβάνουν «κακές εκροές» (Seiford and Zhu, 2002),
 • τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης των αλυσίδων εφοδιασμού και
 • την συνολική παραγωγική αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων που οι μεταφορές, και ιδιαίτερα οι οδικές, έχουν το ρόλο της εισροής.

Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός της προετεινόμενης έρευνας είναι διττός:

 • η εκτίμηση των απωλειών ενεργειακής αποτελεσματικότητας στις οδικές μεταφορές στο πλαίσιο πολλαπλής τεχνολογικής ετερογένειας και
 • η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μεταφορών μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας τόσο σε οικονομικούς όσο και σε περιβαλλοντικούς όρους.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των δικτύων οδικών μεταφορών σε καθεστώς τεχνολογικής ετερογένειας.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Η ανάπτυξη αξιόπιστου πλαισίου για την αξιολόγηση οδικών δικτύων, διαδρομών και οχημάτων.
 • Η εισαγωγή μηχανισμών τιμολόγησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων με βάση την ενεργειακή κατανάλωση.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Αξιολόγηση της Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Τομέα Μεταφορών (ΕΤΜ).
 2. Τεχνολογική Ετερογένεια και Ανάλυση Αποτελεσματικότητας στον Τομέα Μεταφορών.
 3. Πρόβλεψη αστικής οδικής συμφόρησης.
 4. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας και αναδειξη άριστων πρακτικών συστημάτων οδικής τιμολόγησης.
 5. Υποδείγματα άριστης οδικής τιμολόγησης.
 6. Δρομολόγηση οχημάτων με βάση την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων.
 8. Αποτελεσματική δρομολόγηση στην περίπτωση επαγωγής σε ασύρματα δίκτυα.
 9. Μοντέλα τιμολόγησης και περιφερειακές επιπτώσεις.
 10. Αξιολόγηση της Δράσης.
 11. Συντονισμός.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
EERNV
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τσεκούρας Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ψούνης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρλαύτης Ματθαίος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
715
Mis:
380232
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
549 900.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-ΔΦΘ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ