Βιολογική Ολιστική Προσέγγιση της Δυναμικής Μορφής Επιβίωσης Παθογόνων Βακτηριακών Σχηματισμών-ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ

Abstract: 

Η πράξη "ΘΑΛΗΣ -ΓΠΑ-Βιολογική ολιστΙκη πρΟσέγγιση της δΥναμικής Μορφής Επιβίωσης παθογόνωΝ βακτηρΙακών σχημΑτισμών - ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ" θα εκτελεσθεί ως Υποέργο1: "Βιολογική ολιστΙκη πρΟσέγγιση της δΥναμικής Μορφής Επιβίωσης παθογόνωΝ βακτηρΙακών σχημΑτισμών - ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ".

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τόσο οι καταναλωτές όσο και κρατικές αρχές θεωρούν ότι οφείλουν να γίνουν σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση του ελέγχου των παθογόνων μικροοργανισμών, ειδικότερα της Salmonella spp., St aureus (MRSA), σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Με δεδομένο όμως ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιδημιολογικές μελέτες η διασταυρούμενη επιμόλυνση θεωρείται ως η κύρια αιτία για αυτά τα συμβάντα, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του προβλήματος της χαρακτηριστικής ικανότητας των παθογόνων μικροοργανισμών να επιβιώνουν σε διάφορες αβιοτικές ή μή επιφάνειες.

Ο Σκοπός & στόχοι της πράξης είναι η ολιστική προσέγγιση της δημιουργίας ανάπτυξης και καταστολής των βιουμενίων σε αβιοτικές και βιοτικές επιφάνειες. Αυτή η ολιστική προσέγγιση θα διερευνηθεί με ένα συνδυασμό των συμβατικών μικροβιολογικων μεθόδων αλλά και τις συμπληρωματικές στην επιστήμη τροφίμων τεχνολογίες όπως

 1. της μοριακής γενετικής
 2. αναλυτικής χημείας,
 3. η υπολογιστικής βιολογίας,
 4. «-omics: γονιδιωματικές, μεταγραφωματικές, πρωτεομικές και μεταβολομικές
 5. βιοπληροφορική,
 6. την ανάλυση της εικόνας.

Δράσεις:

 1. Μελέτη της ικανότητας σχηματισμού βιουμενίων και της φυσιολογίας βιουμενικών κυττάρων στελεχών S.enterica, St. aureus (MRSA), πάνω σ’ επιφάνειες προσομοίωσης εξοπλισμού βιομηχανίας τροφίμων
 2. Ανάπτυξη κυττάρων από στελέχη Salmonella spp., S. aureus (MRSA) σε in vitro (επιφάνειες μοντέλα) και in situ (σε επιφάνειες φυτικών προϊόντων)
 3. Μελέτη της αποτελεσματικότητας των συμβατικών η μη απολυμαντικών στον έλεγχο και την ανάπτυξη βιοϋμενίων
 4. Συνολική γονιδιωματική έκφραση σε βιοϋμένια τροφικών παθογόνων
 5. Τεχνικές ανάλυσης εικόνας & βιολογίας συστημάτων
 6. Δημοσιότητα
 7. Αξιολόγηση Πράξης

 

ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ - BIOFILMS / MIS: 380237
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BIOFILMS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σκανδάμης Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τύπας Μιλτιάδης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουτσουμανής Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
548
Mis:
380229
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ω9-ΘΓ9

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ