Γήρανση & Μακροβιότητα: Αλληλεπίδραση Γενετικών και Περιβαλλοντικών Παραγόντων

Abstract: 

Ο σκοπός του έργου αφορά:

  1. στη μελέτη του ρόλου της γενετικής αστάθειας στη γήρανση,
  2. στη διαλεύκανση του ρόλου της αποικοδόμησης των πρωτεϊνών και του πρωτεασώματος στη γήρανση,
  3. στη διαλεύκανση του ρόλου της βιογένεσης των μιτοχονδρίων στη γήρανση.

Οι στόχοι του έργου αφορούν:

  1. στην λειτουργική επαλήθευση του ρόλου των γενετικών βλαβών στη γήρανση, στο προσδιορισμό της ικανότητας της Geminin να επηρεάζει τη διαδικασία της γήρανσης σε ινοβλάστες ή σε ιστοειδικό ζωικό- μοντέλο, στον εντοπισμό των γενωμικών στόχων πρόσδεσης της ScRad9 στη ζύμη αλλά και στην ταυτοποίηση των ScRad9 πρωτεϊνικών συμπλόκων μει πρωτεϊνών του NER στη ζύμη,
  2. στην ανάλυση του ρόλου του Nrf2 στη γήρανση, στη μελέτη κυτταρικών σειρών που υπερεκφράζουν την υπομονάδα β5 και τον Nrf2, στη μελέτη του ρόλου του πρωτεασώματος σε ζωικά πρότυπα γήρανσης, στη μελέτη μοριακής συνομιλίας πρωτεασώματος-NER, στη μελέτη του ρόλου του πρωτεασώματος στη γήρανση στο μοντέλο C. Elegans,
  3. στην διαλεύκανση του ρόλου της σύντηξης/σχάσης των μιτοχονδρίων στο μεταβολισμό, στο μηχανισμό εισόδου στα μιτοχόνδρια και λειτουργικής αναδίπλωσης του p66SHC,στην ανάλυση της οξειδωτικής αναδίπλωσης μιτοχονδριακών πρωτεϊνών στη γήρανση, στην ανάπτυξη πρωτοκόλλου ανίχνευσης ασύμμετρα κληρονομούμενων πρωτεϊνών στον S. Cerevisiae, στην ανάλυση του προτύπου διαχωρισμού πρωτεϊνών κατά τη κυτταρική διαίρεση.

Ξεχωριστό στόχο αποτελεί η αξιολόγηση του υποβαλλόμενου προγράμματος.

Δράσεις:

  1. Ο ρόλος των γενετικών βλαβών στη φυσιολογία του κυττάρου κατά τη γήρανση.
  2. Ο ρόλος της αποικοδόμησης των πρωτεϊνών και του πρωτεασώματος στη γήρανση.
  3. Ο ρόλος της βιογένεσης των μιτοχονδρίων στη γήρανση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GEnAge
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γαρίνης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γκόνος Στάθης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ταβερναράκης Νεκτάριος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
188
Mis:
380228
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4179-10Γ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ