Συμβολή της ενδοκυττάριας επικοινωνίας των ERα/β με τους EGF-R ΚΑΙ IGF-R στην ανάπτυξη και πρόοδο του καρκίνου του μαστού

Abstract: 

Συμβολή της ενδοκυττάριας επικοινωνίας των ERα/β με τους EGF-R ΚΑΙ IGF-R στην ανάπτυξη και πρόοδο του καρκίνου του μαστού: λειτουργικές ιδιότητες κυττάρων, έκφραση βιοδραστικών μορίων και επαγωγή ΕΜΤ.

Σκοπός: Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην κατανόηση του μοριακού μηχανισμού ανάπτυξης και εξέλιξης του καρκίνου του μαστού, καθώς και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων πολυδύναμων και αποτελεσματικότερων βιοφαρμακευτικών μέσων για τη μοριακή στόχευση της νόσου.

Στόχοι της πράξης: Οι ερευνητικές ομάδες της προτεινόμενης έρευνας έχουν δείξει σε πρόσφατη συνεργασία τους, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, ότι η 17β-οιστραδιόλη (Ε2) μέσω του ΕRα ρυθμίζει την έκφραση σημαντικών βιοδραστικών μακρομορίων, όπως η μεμβρανικές πρωτεογλυκάνες συνδεκάνη-2 και -4, και η μεταλλοπρωτεάση-9 (ΜΜP-9), τα οποία εμπλέκονται στη διηθητική συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων του μαστού.

Δράσεις:

  1. Συντονισμός ερευνητικού προγράμματος. 
  2. Μελέτη της δράσης της Ε2 και των ERα/ERβ στη γονιδιακή έκφραση και σύνθεση των βιοδραστικών ECM μορίων. 
  3. Μελέτη του ρόλου του EGF και του υποδοχέα του, EGFR, καθώς και της επικοινωνίας του σηματοδοτικού μονοπατιού τους με τους ERα/ERβ στην έκφραση και σύνθεση των βιοδραστικών ECM μορίων από καρκινικά κύτταρα μαστού και στη λειτουργικότητά τους. 
  4. Ο ρόλος του αυξητικού παράγοντα ΙGF και του υποδοχέα του ΙGFR. 
  5. Μελέτη της δράσης της Ε2 των ERα/β και η αλληλεπίδρασή τους με την σηματοδότηση των αυξητικών παραγόντων EGF και IGF στην μετάπτ 
  6. In vitro μελέτες των παρακρινών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των καρκινικών κυττάρων του μαστού και του παρακείμενου στρώματος: εμπλοκή των αυξητικών παραγόντων IGF-I και EGF. 
  7. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BioCancerTalk
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καραμάνος Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κλέτσας Δημήτρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τζανακάκης Γιώργος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
105
Mis:
380222
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
584 775.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-ΤΡ1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ