Ενοποιημένη Προσέγγιση στην ερμηνεία της σεισμικότητας με τη συνδυασμένη χρήση Εργαστηριακών Πειραμάτων θραύσης και καινοτόμων μεθοδολογιών επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων & Στατιστικής Φυσικής - Εφαρμογή στο γεωδυναμικό σύστημα του Ελληνικού Τόξου

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ –Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - Ενοποιημένη Προσέγγιση στην ερμηνεία της σεισμικότητας με τη συνδυασμένη χρήση Εργαστηριακών Πειραμάτων θραύσης και καινοτόμων μεθοδολογιών επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων & Στατιστικής Φυσικής-Εφαρμογή στο γεωδυναμικό σύστημα του Ελληνικού Τόξου (SEISMO FEAR HELLARC) θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: Ομότιτλο με την πράξη.

Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση της φυσικής των πετρωμάτων και της λιθόσφαιρας, προκειμένου να κατανοηθεί, μέσω εργαστηριακών πειραμάτων και θεωρητικής μοντελοποίησης, η μικροσκοπική συμπεριφορά των πετρωμάτων και η εφαρμογή της στο μακροσκοπικό γεωδυναμικό σύστημα, όπως εκδηλώνεται με τη σεισμικότητα.

Ο στόχος της πρότασης είναι η εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων στατιστικής φυσικής και θεωρίας πολυπλοκότητας ενοποιώντας ερμηνευτικά τη σεισμικότητα και τη διάρρηξη σε εργαστηριακή κλίμακα.

Στο έργο θα εκτελεστούν οι Δράσεις:

 1. Σεισμικότητα και παραμόρφωση φλοιού στο μέτωπο του Ελληνικού Τόξου.
 2. Επίδραση χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του πεδίου τάσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας και πιθανοκρατική εκτίμηση της σεισμικότητας στο μέτωπο του Ελληνικού Τόξου.
 3. Εργαστηριακά πειράματα καταγραφής ηλεκτρικών σημάτων και ακουστικών εκπομπών σε πετρώματα υπό μηχανική φόρτιση.
 4. Επιταχυνόμενη σεισμικότητα. Θεωρητικό υπόβαθρο και συσχέτιση με εργαστηριακά δεδομένα.
 5. Μελέτη της χρονικά εξαρτημένης σεισμικότητας με την εφαρμογή των μοντέλων D-AS και TIMAR.
 6. Ασεισμική παραμόρφωση και σεισμικότητα. Συσχέτιση με γεωδαιτικές παρατηρήσεις.
 7. Σεισμικότητα με τη χρήση ημι-Μαρκοβιανών μοντέλων.
 8. Εφαρμογές μη-εκτατικής στατιστικής φυσικής στην περιγραφή της σεισμικότητας.
 9. Σύζευξη με εργαστηριακά αποτελέσματα θραύσης γεωυλικών.
 10. Μετασεισμικές ακολουθίες στο Ελληνικό Τόξο: Απεικόνιση σε κυματιδιακούς χώρους, ανάλυση σε clusters.
 11. Πρότυπα σεισμικότητας με τη χρήση κυματιδίων.
 12. Διάχυση αποτελεσμάτων στην Εκπαίδευση.
 13. Αξιολόγηση έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SEISMO FEAR HELLARC
Συντονιστής:
ΤΕΙ Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βαλιανάτος Φίλιππος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδημητρίου Ελευθερία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριάντης Δήμος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δρακάτος Γιώργος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
603
Mis:
380208
Διάρκεια (μήνες):
48
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-Β36

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ