Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων (ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ)

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ- ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων (ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ)» αποτελείται από 1 υποέργο στο πλαίσιο του οποίου θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Σχεδιασμός ενεργειών και ολοκλήρωσης της προτεινόμενης τεχνολογίας και διαχείρισης του προγράμματος,
  2. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη,
  3. Εντοπισμός περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων μέσω της επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων,
  4. Περιοδικές φυσικοχημικές αναλύσεις δειγμάτων εδάφους και νερού στις περιοχές διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων,
  5. Εκτέλεση συνδυαστικών γεωφυσικών διασκοπήσεων για την διαχρονική παρακολούθηση του υπεδάφους διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων,
  6. Συσχέτιση παραμέτρων γεωχημικών αναλύσεων με τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων,
  7. Δημιουργία ενός πρότυπου αυτοματοποιημένου συστήματος για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γύρω από τις περιοχές διάθεσης αποβλήτων,
  8. Ανάλυση και εκτίμηση της επικινδυνότητας για το περιβάλλον από την διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείων μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών,
  9. Διάχυση των αποτελεσμάτων και διαδικτυακή παροχή των αποτελεσμάτων του έργου,
  10. Αξιολόγηση έργου.

Στόχος αυτής της έρευνας είναι η κατασκευή ενός «εργαλείου ελέγχου» της περιβαλλοντικής υποβάθμισης περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιουργείων, όπου οι τελικοί χρήστες, θα μπορούν συνδυάζοντας τις πιο σύγχρονες γεωπεριβαλλοντικές μεθόδους (γεωχημική ανάλυση, γεωπληροφορική, γεωφυσικές και βιο-γεωφυσικές μέθοδοι) να κατανοήσουν την περιβαλλοντική κατάσταση περιοχών έρευνας και να προβούν στον βέλτιστο καθορισμό ενός στρατηγικούπλαισίου για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος.

GEODIAMETRIS/380207

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GEODIAMETRIS
Συντονιστής:
ΤΕΙ Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σουπιός Παντελής
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαρρής Απόστολος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καββαδίας Βίκτωρ
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσούρλος Παναγιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
500
Mis:
380207
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-906

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

31/10/2013. Από την Ιαπωνία στην Κρήτη για διάλεξη. Ο Ιάπωνας ερευνητής Dr Yutaka Kasaki θα μιλήσει στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο. Δείτε περισσότερα εδώ.