ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ-ΕΚΠΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΜΗ–ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΜΗ–ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Τα ασύρματα δίκτυα επόμενης γενιάς έχουν αυξημένες απαιτήσεις ως προς την αξιοπιστία, κατανάλωση ισχύος, διαχείριση φάσματος και παρεχόμενη ασφάλεια. Η ικανοποίηση των ανωτέρω προϋποθέτει την ύπαρξη αποδοτικών αλγορίθμων ικανών να αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις και τα ισχυρά μη–γραμμικά χαρακτηριστικά των ασύρματων καναλιών επικοινωνίας. Η προτεινόμενη έρευνα επιδιώκει να συμβάλει στις παραπάνω περιοχές, με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων.

Σκοπός:

 • Παραγωγή βασικής έρευνας υψηλού επιπέδου σε διάφορες πτυχές των ασύρματων επικοινωνιών.
 • Μακροπρόθεσμη συμβολή στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ερευνητικών ομάδων.
 • Μέγιστη δυνατή διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
 • Δημιουργία δικτύου αριστείας σε θέματα ασύρματων επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος.
 • Διεύρυνση της συνεργασίας των ερευνητικών ομάδων και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της.

Στόχοι:

 • Συμβολή στη θεμελίωση και ανάπτυξη αλγορίθμων συμπίεσης πηγής μέσω της χρήσης φειδωλών μη–γραμμικών μοντέλων.
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων ισοστάθμισης και ταυτοποίησης μη–γραμμικών καναλιών με τεχνικές συμπιεστικής δειγματοληψίας, μηχανικής μάθησης και ισοσταθμιστών Turbo.
 • Ανάπτυξη φραγμάτων απόδοσης για (τυχαίους) κώδικες στο μη–γραμμικό κανάλι.
 • Σχεδίαση βέλτιστων LDPC κωδίκων για συνεργατικά πρωτόκολλα.
 • Κατασκευή αποδοτικών σχημάτων (απο)κωδικοποίησης καναλιού χαμηλής πολυπλοκότητας, τα οποία προσεγγίζουν τη χωρητικότητα απορρήτου.
 • Ανάπτυξη νέων κρυπτογραφικών μηχανισμών στο φυσικό επίπεδο με τεχνικές κρυπτογραφίας και κωδικοποίησης.

Δράσεις:

 1. Διαχείριση, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση.
 2. Mη-γραμμική αναπαράσταση πηγών και καναλιών.
 3. Εκτίμηση και ισοστάθμιση μη-γραμμικών καναλιών.
 4. Χωρητικότητα/αποκωδικοποίηση μη-γραμμικών καναλιών.
 5. Ασφαλής (απο)κωδικοποίηση μη-γραμμικών καναλιών.
 6. Προβολή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SWINCOM
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καλουπτσίδης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λιάβας Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κολοκοτρώνης Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
535
Mis:
380202
Διάρκεια (μήνες):
44
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΜΘ6

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ