Σύγχρονη Μεθοδολογία Εκτίμησης της Σεισμικής Τρωτότητας και Αντισεισμικής Αναβάθμισης Λιμενικών Συστημάτων

Abstract: 

Υποέργο 1: «Σύγχρονη Μεθοδολογία Εκτίμησης της Σεισμικής Τρωτότητας και Αντισεισμικής Αναβάθμισης Λιμενικών Συστημάτων».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας υπολογισμού της σεισμικής τρωτότητας λιμενικών εγκαταστάσεων. Θα συνεκτιμώνται η τρωτότητα διακριτών υποσυστημάτων (που συνήθως απαντώνται σε λιμενικές εγκαταστάσεις) όπως λιμενικοί κρηπιδότοιχοι, γερανοί και συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης υγρών, και οι μεταξύ αυτών συνέργειες.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η κατάρτιση βάσης δεδομένων χαρακτηριστικών συστημάτων λιμενικών εγκαταστάσεων.
 2. Η ανάπτυξη τεκμηριωμένης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της τρωτότητας τυπικών συστημάτων λιμενικών εγκαταστάσεων.
 3. Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο συστήματος.
 4. Αξιολόγηση των υφισταμένων και ανάπτυξη νεωτεριστικών μεθόδων σεισμικής αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων.

Δράσεις:

 1. Διαχείριση.
 2. Κριτική Ανασκόπηση υφιστάμενων Μεθόδων Σχεδιαμού Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 3. Ανάπτυξη και Επαλήθευση Αριθμητικής Μεθοδολογίας Σεισμικής Ανάλυσης Λιμενικών Κρηπιδοτοίχων.
 4. Εκτίμηση Τρωτότητας Κρηπιδοτοίχων: μη-γραμμικές δυναμικές παραμετρικές αναλύσεις εν χρόνω και πειραματική διερεύνηση.
 5. Ανάλυση Σεισμικής συμπεριφοράς τυπικού λιμενικού κρηπιδοτοίχου στην Ελλάδα: Πιλοτική Εφαρμογή.
 6. Μελέτη Σειμικής Συμπεριφοράς συστημάτων αποθήκευσης και διανομής ρευστών υλικών σε λιμενικές εγκαταστάσεις.
 7. Ανάπτυξη νεωτεριστικών μεθόδων σεισμικής αναβάθμισης κρηπιδοτοίχων και συστημάτων αποθήκευσης και διανομής υγρών σε λιμενικές εγκαταστάσεις.
 8. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας λιμενικών εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψιν τα συστατικά αυτών: κρηπιδότοιχοι, γερανοί, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, αγωγοί κλπ.
 9. Πρόταση Σχεδίου Αντιμετώπισης Φυσικής Καταστροφής σε λιμενικό σύστημα.
 10. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
UPGRADE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γκαζέτας Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πιτιλάκης Κυριαζής
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ντακούλας Παναγιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
823
Mis:
380174
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
599 955.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-ΕΚ4

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ