ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΛΗΣ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΛΗΣ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΛΗΣ.

Οι Υγροί Κρύσταλλοι (ΥΚ) είναι ανισοτροπικά οργανικά υλικά που συνδυάζουν μακροσκοπική τάξη με ευκινησία σε μοριακό επίπεδο και άμεση απόκριση σε εξωτερικά πεδία. Ο εμπλουτισμός ΥΚ με νανοσωματίδια (ΝΣ) οδηγεί σε μια ξεχωριστή κατηγορία προηγμένων υλικών χαλαρής ύλης με σημαντικές ελαστικές, οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η σύνθεση και συστηματική μελέτη υβριδικών συστημάτων θερμοτροπικών ΥΚ και υγροκρυσταλλικών πολυμερών με ΝΑ επιλεγμένης μορφολογίας. Τα ΝΣ θα είναι νανο-σφαιρίδια (κβαντικές τελείες CdSe και Au) και νανο-δισκία. Τα ΝΣ θα χρησιμοποιηθούν σε επεξεργασμένη με υδρόφοβα επιφανειοδραστικά, λειτουργική μορφή.

Θα μελετήσουμε πειραματικά:

  • Τη δομή και οργάνωση και τη θερμοδυναμική των επαγόμενων φάσεων συναρτήσει της συγκέντρωσης, και του τύπου των ΝΣ, καθώς και τα κρίσιμα φαινόμενα που πα-ρουσιάζονται με μεθόδους περίθλασης ακτίνων-Χ, θερμιδομετρίας και οπτικής μικρο-σκοπίας.
  • Τις δυναμικές ιδιότητες με μεθόδους διηλεκτρικής φασματοσκοπίας.

Με βάση τα πειραματικά δεδομένα, θα αναπτύξουμε θεωρητικές προσεγγίσεις για την περι-γραφή των υβριδικών περίπλοκων συστημάτων και την πρόγνωση των φυσικών τους ιδιοτήτων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  • η κατανόηση των μηχανισμών αυτό-οργάνωσης των ΝΑ μέσα σε υγροκρυσταλλικό περιβάλλον με στόχο την ελεγχόμενη οικοδόμηση υπερμοριακών δομών σε ανισοτροπικά μέσα και
  • η μελέτη των νέων φάσεων και μεταπτώσεων φάσης.

Από τη σκοπιά της εκπαίδευσης των Υποψηφίων Διδακτόρων επιδιώκονται:

  • η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο διεπιστημονικό περιβάλλον της ΚΕΟ και
  • η άμεση συνεργασία με τον μετακαλούμενο Ερευνητή.

Δράσεις:

  1. Σύνθεση - Παρασκευή Νέων Υλικών.
  2. Φυσικές Ιδιότητες.
  3. Δυναμική.
  4. Θεωρία και Προσομοίωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NANOLICR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Νούνεσης Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λελίδης Γιάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πίσσης Πολύκαρπος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βανακάρας Αλέξανδρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
338
Mis:
380170
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-Ι63

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ