Εμβιομηχανική και συστημική ανάλυση εκφύλισης χόνδρου στην αρθρίτιδα

Abstract: 

Η αρθρίτιδα είναι η κύρια αιτία αναπηρίας στον ανεπτυγμένο κόσμο οδηγώντας σε δυσβάσταχτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Ο πιο κοινός τύπος αρθρίτιδας είναι η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ), μια επώδυνη ασθένεια που χαρακτηρίζεται από εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου. Η εκφύλιση του χόνδρου, και εξέλιξη της ΟΑ, διέπεται από την ανισορροπία ρυθμιστικών πρωτεϊνών.

Σκοπός είναι η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας βιολόγων, γιατρών και μηχανικών, προκειμένου να κατανοήσουν τους κυτταρικούς μηχανισμούς που οδηγούν στην οστεοαρθρίτιδα και να προτείνουν καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις (Συστημική Βιολογία και Εμβιομηχανική) θα συνδυαστούν για ανεύρεση θεραπείας: Η προσέγγιση της συστημικής βιολογίας βασίζεται σε μια καινοτόμα τεχνική μαζικών πρωτεομικών μετρήσεων σε συνδυασμό με υπολογιστικούς αλγορίθμους. Πρωτεομικά και μεταγραφικά δεδομένα θα καταγράφονται και θα αναλύονται με χρήση μεθόδων στατιστικής, τεχνητής νοημοσύνης και βελτιστοποίησης με σκοπό

  1. τον προσδιορισμό νέων καταβολικών ερεθισμάτων και
  2. την κατασκευή σηματοδοτικών μονοπατιών.

Από την σκοπιά της εμβιομηχανικής, υπολογιστικά μοντέλα και δοκιμές μηχανικής φόρτισης θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση του βαθμού εκφύλισης του ιστού. Μέσω αυτών των ιδιοτήτων θα αξιολογηθούν η in-vitro αποτελεσματικότητα αναστολέων ως προς τον βαθμό αναχαίτισης της εκφύλισης του αρθρικού χόνδρου.

Τα αποτελέσματα θα ρίξουν φως σε θεραπείες της οστεοαρθρίτιδας και θα προτείνουν θεραπευτικές παρεμβάσεις. Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Συντονισμός Πρότασης / Διάχυση & Διαχείιση αποτελεσμάτων.
  2. Συλλογή Δειγμάτων.
  3. Γονιδιωματικό προφίλ δειγμάτων.
  4. Πρωτεομική ανάλυση εκφύλισης του χόνδρου.
  5. Εμβιομηχανικά μελάτη εκφύλισης αρθρικού χόνδρου.
  6. Συστημική ανάλυση γονιδιωματικών, πρωτεομικών και φαινοτυπικών δεδομένων.
  7. Επαλήθευση βιολογικών ευρημάτων.
  8. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
TABS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αλεξόπουλος Λεωνίδας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κόλλια Παναγούλα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νταϊλιάνα Ζωή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
3
Mis:
380168
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-Ο7Θ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ