ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίΩΝ (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ)

Abstract: 

Το έργο αποσκοπεί στη μελέτη και επίλυση προβλημάτων Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος (ΠΗΙ) κατά τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) ενός σύγχρονου πλοίου με έντονο εξηλεκτρισμό ενώ στοχεύει στην αξιόπιστη λειτουργία του, συνδυάζοντας την ασφάλεια προσωπικού και επιβατών και φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Μελετώνται και προτείνονται βελτιστοποιημένες διαμορφώσεις για κρίσιμα υποσυστήματα του ΣΗΕ: γεννήτριες άξονα, πλευρικοί και αζιμουθιακοί ηλεκτροκίνητοι προωστήριοι μηχανισμοί, ηλεκτρονικά ισχύος, σύστημα ηλεκτρικής γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.

Τέλος σχεδιάζεται κεντρικό σύστημα διαχείρισης της ΗΕ και λαμβάνονται μετρήσεις ΠΗΙ σε σύγχρονο πλοίο. Το έργο συνιστά διεπιστημονική προσέγγιση στο πρόβλημα της ΠΗΙ σε ΣΗΕ πλοίων με συνέργεια πολλών επιστημονικών περιοχών. 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη μελέτη και αντιμετώπιση ΠΗΙ σε ΣΗΕ πλοίων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι: 

 • Δι-επιστημονική προσέγγιση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων ΠΗΙ σε ΣΗΕ πλοίων.
 • Παρακολούθηση, καταγραφή και αναγνώριση προβλημάτων ΠΗΙ.
 • Βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και απόκρισης του στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ειδικοί στόχοι:

 • Μελέτη βέλτιστων διαμορφώσεων αξονικών συστημάτων παραγωγής ΗΕ.
 • Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ κατά τη λειτουργία των προωστήριων μηχανισμών και λόγω του συστήματος γείωσης.
 • Πλαίσιο προδιαγραφών για εποπτεία δεικτών ΠΗΙ.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός - Παρακολούθηση Έργου.
 2. Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας γεννητριών άξονα.
 3. Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών.
 4. Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας κύριων αζιμουθιακών προωστήριων Μηχανισμών.
 5. Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω του συστήματος γείωσης.
 6. Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω κεραυνικών πληγμάτων.
 7. Σύστημα Εποπτείας-Καταγραφής και Ανάλυση Ποιότητας Ισχύος.
 8. Συνολική αποτίμηση-Αντιμετώπιση των προβλημάτων ΠΗΙ.
 9. Διάχυση Αποτελεσμάτων.
 10. Αξιολόγηση Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DEFKALION
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Προυσαλίδης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φραγκόπουλος Χρίστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τατάκης Εμμανουήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πυργιώτη Ελευθερία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
39
Mis:
380164
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
561 600.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-ΤΕ0

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ