Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών

Abstract: 

Υποέργο 1: «Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών».

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από υπερπληθώρα πληροφοριών. Ωστόσο η πρόσβαση στην επιθυμητή πληροφορία αποδεικνύεται καθημερινά εξαιρετικά δυσχερής. Λόγω του όγκου και της ασάφειας των δεδομένων, η αξιοποίηση όλης της υπάρχουσας πληροφορίας δεν είναι δυνατή με την τρέχουσα τεχνολογία. Παρόλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας σε πλειάδα εφαρμογών:

 • ιατρική διάγνωση,
 • μοριακή βιολογία,
 • δεδομένα αισθητήρων,
 • αστρονομία, μετεωρολογία,
 • νέας γενιάς εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κ.α.

Η μεγάλη επιτυχία του Map Reduce (ή του Hadoop) προσφέρει ένα υποσχόμενο υπολ/στικό περιβάλλον για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Στο έργο αυτό θα εισάγουμε ένα νέο μοντέλο ασαφών βάσεων δεδομένων και θα εφαρμόσουμε τις τεχνικές μας σε συστήματα όπως το Hadoop κατάλληλα προσαρμοσμένα.

Σκοπός του έργου είναι να οριστεί ένα πλαίσιο διαχείρισης των δεδομένων που έχουν ασάφειες και να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί αλγόριθμοι για μια πλατφόρμα που θα επεκτείνει κατάλληλα το Map Reduce. Το πλαίσιο θα μπορεί να αποθηκεύει, ανανεώνει και να θέτει ερωτήματα σε δεδομένα πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από ότι είναι εφικτό σήμερα.

Ο κύριος στόχος αφορά στη διατύπωση ενός κοινά αποδεκτού υπολ/στικού μοντέλου για το Map Reduce. Δύο ακόμη στόχοι, που αφορούν στην ανάπτυξη αλγο/θμικών τεχνικών αλλά και γλωσσών προγρ/τισμού για υποστήριξη εφαρμογών με βάση την πλατφόρμα Map Reduce αποτελούν κατευθύνσεις με αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι Δράσεις:

 1. Διαχείριση και υποστήριξη υποέργου.
 2. Διαχείριση ασάφειας σε βάσεις δεδομένων.
 3. Εφαρμογή και βελτιστοποίηση ερωτημάτων σε Map Reduce (και άλλα σχετικά συστήματα).
 4. Αλγοριθμικές τεχνικές για κατανεμημένα συστήματα και εφαρμογή ερωτημάτων με αναδρομή στο νέφος.
 5. Δηλωτικές γλώσσες σε παράλληλα περιβάλλοντα.
 6. Αξιολόγηση του έργου.

 

MIS 380153

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ntua121
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αφράτη Φώτο
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ροντογιάννης Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεργατσούλης Μανόλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
807
Mis:
380153
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-3ΙΤ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ