Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ- Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών: Υποέργο 1: «Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών».

Σκοπός του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς μνημείων και ιστορικών κατασκευών. Η μεθοδολογία θα επιτρέπει την τεκμηρίωση μνημείων και ιστορικών κατασκευών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιλογή κατάλληλων από άποψη συμβατότητας και αποτελεσματικότητας μεθόδων επέμβασης, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στη διατύπωση προδιαγραφών χρήσιμων τόσο για τους μελετητές, όσο και για τις αρμόδιες Αρχές.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Ο περιορισμός της υποκειμενικότητας που εισάγεται στη μελέτη ιστορικών κατασκευών και συνεπώς των εσφαλμένων συμπερασμάτων, λόγω έλλειψη σαφών προδιαγραφών.
 • Η συλλογή δεδομένων από δοαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με παραμέτρους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κατασκευών.
 • Ο συστηματικός έλεγχος των μέχρι σήμερα υιοθετούμενων πρακτικών.
 • Η παραγωγή αξιόπιστων πειραματικών αποτελεσμάτων, τα οποία δυστυχώς σπανίζουν στη βιβλιογραφία.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός Πρότασης.
 2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μεθοδολογίας.
 3. Γεωμετρική Αποτύπωση.
 4. Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου.
 5. Αποτίμηση της επιρροής του εδάφους στην απόκριση του κτιρίου υπό σεισμική καταπόνηση.
 6. Επιλογή και Εφαρμογή Συστήματος Παρακολούθησης.
 7. Διαγνωστική επί τόπου έρευνα των υλικών και χαρακτηρισμός των δομικών υλικών στο εργαστήριο.
 8. Πειραματική Αποτίμηση Χαρακτηριστικών Τοιχοποιίας.
 9. Πειράματα στη Σεισμική Τράπεζα.
 10. Ανάπτυξη πιθανοτικών προσομοιωμάτων.
 11. Εφαρμογή πιθανοτικής Μεθοδολογίας.
 12. Αναλυτική Προσομοίωση και Εφαρμογή Μεθοδολογιών Υπολογισμού Σεισμικής Συμπεριφοράς.
 13. Μελέτη Εφαρμογής Αντισεισμικής Βάσης Μόνωσης.
 14. Αξιολόγηση της Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SEISMO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σπυράκος Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μοροπούλου Αντωνία
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ψυχάρης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
519
Mis:
380152
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-ΔΟΞ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ