Μελέτη και Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές ανατομικής και λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI/DTI/fMRI): Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την ακτινοθεραπεία του εγκεφάλου

Abstract: 

ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των υποκείμενων νευρογνωσιακών μηχανισμών της εξέλιξης και θεραπείας του καρκίνου, με τη χρήση λειτουργικής και ανατομικής απεικόνισης εγκεφάλου.

Οι Στόχοι της πράξης αφορούν:

  1. στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνικών για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, το συνδυασμό και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.
  2. στη Σύγκριση απεικονιστικών και κλινικών αποτελεσμάτων μεταξύ ομάδων υγιών και ασθενών αλλά και, αποκλειστικά, μεταξύ ομάδων ασθενών.
  3. στην αποτίμηση της δράσης της ακτινοβόλησης (της προφυλακτικής κυρίως αλλά και της θεραπευτικής), τόσο ανατομικά όσο και λειτουργικά, στον εγκέφαλο.
  4. στη δημιουργία και ανάπτυξη διεπιστημονικού δικτύου αριστείας στο πεδίο της λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου στον ελλαδικό χώρο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Συντονισμός της Πρότασης.
  2. Ανάλυση και Προσδιορισμός Απαιτήσεων, Προδιαγραφών και Πρωτοκόλλων.
  3. Συλλογή απεικονιστικών δεδομένων από υγιείς και ασθενείς (resting state fMRI, DTI, event-related BOLD fMRI).
  4. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Επεξεργασίας και Πρωτοκόλλων.
  5. Επεξεργασία απεικονιστικών και κλινικών δεδομένων.
  6. Αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων.

ΒΛ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΝ ΤΔΠΠ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
RadBrainMRI
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ουζούνογλου Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ματσόπουλος Γέωργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουλουλιάς Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σεργιάδης Γιώργος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
76
Mis:
380151
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
573 440.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-9ΚΛ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ