Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς φυσικών δομικών λίθων με εφαρμογές στη συντήρηση μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Abstract: 

Η συγκεκριμένη πράξη: ΘΑΛΗΣ θα εκτελεστεί ως ακολούθως : Υποέργο 1: Ανάπτυξη & αξιολόγηση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς φυσικών δομικών λίθων με εφαρμογές στη συντήρηση μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης μετατοπίσεων/παραμορφώσεων αδυνατούν να δώσουν πληροφορίες από το εσωτερικό των δοκιμίων. Λύση μπορεί να δοθεί με καινοτόμες πειραματικές τεχνικές-ΚΠΤ (ακουστική εκπομπή, οπτικές ίνες, ηλεκτρικές μετρήσεις, ίνες με νανοσωλήνες άνθρακα) που θα αξιολoγηθούν και θα βαθμονομηθούν με προκαταρκτικά πειράματα. Έπειτα θα εφαρμοστούν παράλληλα με τις συμβατικές στη μελέτη της μηχανικής απόκρισης μεγάλων δοκιμίων που θα προσομοιώνουν υπό κλίμακα δομικά μέλη μνημείων.

Σκοπός: Ορθή αποτίμηση των μεθόδων αποκατάστασης και πιθανότατα βελτίωση των τεχνικών αυτών στην κατεύθυνση ελαχιστοποίησης των επεμβάσεων.

Στόχος: Ενδελεχής μελέτη της εφαρμοσιμότητας των ΚΠΤ ως εργαλείων μέτρησης παραμορφώσεων σε εργαστηριακές δοκιμές και για την in-situ παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας μνημείων.

Δράσεις:

  1. Συντονισμός-παρακολούθηση φυσικού/οικονομικού αντικειμένου.
  2. Χαρακτηρισμός φυσικών δομικών λίθων.
  3. Μηχανική αξιολόγηση συμπληρωματικών υλικών.
  4. Βαθμονόμηση-επικύρωση ΚΠΤ με απλά πειράματα, συσχέτιση με παραδοσιακές τεχνικές.
  5. Συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας των ΚΠΤ στην αποκατάσταση μονολιθικότητας θραυσμένων δομικών μελών μνημείων, με πειράματα κάμψης μεγάλης κλίμακας.
  6. Συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας των ΚΠΤ στη σύνδεση δομικών μελών μνημείων με χρήση μεταλλικών συνδετηρίων στοιχείων, με πειράματα διάτμησης μεγάλης κλίμακας.
  7. Συνολική αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας των ΚΠΤ σε προβλήματα μνημείων, μελέτη της δυνατότητας προτυποποίησης του τρόπου εφαρμογής τους και αξιολόγηση των.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
INTERMONU
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κουρκούλης Σταύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αϋφαντής Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αγιουτάντης Ζαχαρίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριάντης Δήμος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
726
Mis:
380147
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-1ΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ