Μοριακή Τυποποίηση του Τριπλά Αρνητικούυ Καρκίνου του Μαστού

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ- Τίτλος ερευνητικής πρότασης θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Μοριακή Τυποποίηση του Τριπλά Αρνητικού Καρκίνου του Μαστού».

Σκοπός της πράξης είναι η ανάδειξη των υποκατηγοριών του Τριπλά Αρνητικού Καρκίνου Μαστού βασισμένων σε διαφορετικά μοριακά προφίλ.

Στόχοι της πράξης είναι η κλινικοπαθολογική και γενετική ανάλυση 500 δειγμάτων Τριπλά Αρνητικού Καρκίνου Μαστού.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Μέτα-ανάλυση των προφίλ γονιδιακής έκφρασης.
  2. Επεξεργασία δεδομένων & δειγμάτων και μελέτη απενεργοποίησης του BRCA1 και των γονιδίων BRCA.
  3. Ανάλυση της ενεργοποίησης του μονοπατιού του υποδοχέα τυροσινικής κινάσης.
  4. Γενετική του ΤΑΚτΜ: γονίδια στόχοι BRCA1, RAD51C, PALB2, CHEK2, STK11, CDH1.
  5. Καθορισμός μεθόδου μέτρησης της ενδογενούς ραδιοευαισθησίας μέσω της απάντησης στις βλάβες του DNA.
  6. Αντικαρκινική δράση του ERβ σε κυτταρικές σειρές ΤΑΚτΜ.
  7. Προγνωστική και θεραπευτική σημασία των ERβ, ERβ1, ERβ2.
  8. Διαχειριστική δομή, συντονισμός ερευνητικών ομάδων και σχετικές διαδικασίες.
  9. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης.
  10. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
TNBC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Φουτζήλας Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιαννουκάκος Δρακούλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αλέξης Μιχαήλ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
266
Mis:
380136
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΔΛΠ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ