Αυτόματη Ανίχνευση και Μοντελοποίηση 2Δ και 3Δ Μεταβολών στο Αστικό Περιβάλλον από Πολυμορφικά, Διαχρονικά Τηλεπισκοπικά Δεδομένα

Abstract: 

Σκοπός: Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η συνεισφορά σε επίκαιρα ερευνητικά ερωτήματα όπως:η καταλληλότητα της χωρικής και φασματικής ποιότητας των πρόσφατων τηλεπισκοπικών δεδομένων στην αναπαράσταση και παρακολούθηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος η αποτελεσματικότητα των προηγμένων, στην αιχμή της τεχνολογίας, αλγορίθμων της Υπολογιστικής Όρασης και Αναγνώρισης Προτύπων στην ανάπτυξη νέων τεχνικών ανίχνευσης αντικειμένων και μεταβολών σε 2 & 3D διερεύνηση και αξιολόγηση του βαθμού αυτοματοποίησης αλγορίθμων και συστημάτων επεξεργασίας για την ταχύτερη παραγωγή -ενημέρωση χαρτών και γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  • η ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στην αιχμή της τεχνολογίας,
  • ο σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνικών για την ανίχνευση δισδιάστατων και τρισδιάστατων μεταβολών σε διαχρονικά Τηλεπισκοπικά δεδομένα,
  • η αξιολόγηση και η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και των ερευνητικών προϊόντων και αποτελεσμάτων του έργου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις: 

  1. Συντονισμός και Διαχείριση Έργου.
  2. Προεπεξεργασίες, Αντιστοίχηση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων και Παραγωγή Δεδομένων Ελέγχου.
  3. Εντοπισμός και Αναγνώριση 2Δ και 3Δ Μεταβολών με βάση Πολλαπλά Πρότυπα Σχήματος.
  4. Εντοπισμός και Χαρτογράφηση 2Δ Μεταβολών με βάση την σε Πολλαπλές Κλίμακες Αντικειμενοστρεφή Ταξινόμηση Εικόνων.
  5. Τρισδιάστατη Αναπαράσταση Δομημένου Περιβάλλοντος με χρήση Γραμματικών Σχήματος.
  6. Εντοπισμός και Παρακολούθηση Μεταβολών με βάση Γεωμετρικά Μοντέλα και Αλγορίθμους Ελέγχου Υποθέσεων.
  7. Αξιολόγηση και Διάχυση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων βλ. αναλυτ. συν. ΤΔΠΠ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
UrbanMonitor
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αργιαλάς Δημήτρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τζιρίτας Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πέτρου Μαρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
37
Mis:
380134
Διάρκεια (μήνες):
39
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-ΟΣΦ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ