Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)

Abstract: 

Η πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-«Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)» θα εκτελεστεί ως εξής Υποέργο 1.: «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)»

Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη κριτηρίων, μεθοδολογιών ελέγχου και προδιαγραφών σε σχέση με τη χρήση προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που να διέπονται από τις αρχές της συμβατότητας -αειφορίας.

Στόχοι της πράξης είναι οι παρακάτω:

 1. Ανάπτυξη της διεπιστημονικής και διιδρυματικής έρευνας καθώς και συνεργασιών των εθνικών ερευν/κών ομάδων με ιδρύματα και ερευν/κά κέντρα του εξωτερικού.
 2. Οριοθέτηση της έννοιας της συμβατότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης με τα ιστορικά δομικά υλικά και συστήματα.
 3. Εισαγωγή της έννοιας της αειφορίας στο ζητούμενο της συμβατότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης.
 4. Σύνταξη Πρωτοκόλλων και ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Συμβατότητας και Αειφορίας των νέων προηγμένων υλικών και επεμβάσεων συντήρησης με τα ιστορικά υλικά και δομήματα.
 5. Ανάπτυξη Πλατφόρμας Γνώσης και Συστήματος Λήψης Αποφάσεων, ανά επέμβαση συντήρησης-αποκατάστασης για την Προστασία της Πολιτιστ. Κληρονομιάς.
 6. Προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι Δράσεις:

 1. Συντονισμός & δράση Συντονιστή.
 2. Ιστορικά δομικά υλικά & συστήματα.
 3. Χαρακτηριστικά φαινόμενα & μηχανισμοί φθοράς & βλάβης.
 4. Προηγμένα υλικά & νέες τεχνολογίες επεμβάσεων.
 5. Κριτήρια & μεθοδολογία αποτίμησης.
 6. Έλεγχος της συμβατότητας προηγμένων υλικών & επεμβάσεων σε σχέση με τα ιστορικά υλικά &δομήματα/Διερεύνηση της Αειφορίας.
 7. Πλατφόρμα γνώσης για την επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την προστασία της Πολιτιστ. Κληρονομιάς.
 8. Διάχυση των αποτελεσμάτων & διαβούλευση με φορείς–χρήστες.
 9. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
COMASUCH
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μοροπούλου Αντωνία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κορρές Εμμανουήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θεουλάκης Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαγιάννη Ιωάννα
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουτσούκος Πέτρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ματίκας Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 7ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαρκόπουλος Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 8ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φωτάκης Κώστας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
853
Mis:
380133
Διάρκεια (μήνες):
43
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-ΛΨΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(09/07/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», με MIS: 380133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  -  ΑΠ11 (PDF|2,6 MB)

(09/07/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», με MIS: 380133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  -  ΑΠ11 (PDF|2,6 MB)