Πρωτότυπος Σχεδιασμός Βάθρων Γεφυρών σε Ρευστοποιήσιμο Έδαφος με χρήση Φυσικής Σεισμικής Μόνωσης

Abstract: 

Πράξη: ΘΑΛΗΣ–ΕΜΠ-Πρωτότυπος Σχεδιασμός Βάθρων Γεφυρών σε Ρευστοποιήσιμο Έδαφος με χρήση Φυσικής Σεισμικής Μόνωσης. Υποέργο 1: «Πρωτότυπος Σχεδιασμός Βάθρων Γεφυρών σε Ρευστοποιήσιμο Έδαφος με χρήση Φυσικής Σεισμικής Μόνωσης».

Σκοπός: Αλλαγή της συμβατικής μεθοδολογίας σχεδιασμού βάθρων γεφυρών σε ρευστοποιήσιμα εδάφη, προς μείωση του κόστους και διασφάλιση του επιπέδου λειτουργικότητάς του έργου.

Κύρια στοιχεία της νέας φιλοσοφίας σχεδιασμού:

 • Αντικατάσταση της θεμελίωσης από πασσάλους με επιφανειακή θεμελίωση.
 • Διασφάλιση της ικανοποιητικής συμπεριφοράς της θεμελίωσης (Φ.Ι. και καθιζήσεις) και της ανωδομής με δημιουργία ικανού πάχους επιφανειακής «κρούστας» από βελτιωμένο, μη ρευστοποιήσιμο έδαφος.
 • Ρευστοποίηση του εδάφους κάτω από την επιφανειακή κρούστα, ώστε να αποτελέσει το «φυσικό» μέσον σεισμικής μόνωσης της ανωδομής.

Στόχοι:

 • Η διατύπωση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αντισεισμικού σχεδιασμού βάθρων γεφυρών σε ρευστοποιήσιμα εδάφη, με επιφανειακή θεμελίωση επί (φυσικής ή τεχνητής) «κρούστας» μη ρευστοποιήσιμου εδάφους.
 • Η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας σε τυπικές περιπτώσεις γεφυρών (από Ο.Σ., σύμμικτες, καλωδιωτές), και σύγκριση με συμβατικές μεθόδους σχεδιασμού, ώστε να αποτιμηθούν τα τεχνικο-οικονομικά οφέλη και να προκύψουν παραδείγματα εφαρμογής.

Επιμέρους Δράσεις:

 1. Συντονισμός-Παρακολούθηση των επιστημονικών -οικονομικών Στόχων.
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού για την αριθμητική ανάλυση της συζευγμένης σεισμικής απόκρισης ρευστοποιημένου εδάφους-θεμελίου-βάθρου γέφυρας.
 3. Αναλυτική μεθοδολογία σχεδιασμού επιφανειακών θεμελιώσεων σε ρευστοποιημένο έδαφος.
 4. Ελαστικά φάσματα σχεδιασμού για ρευστοποιήσιμα εδάφη.
 5. Ελατήρια και αποσβεστήρες Winkler για θεμέλια σε ρευστοποιήσιμο έδαφος.
 6. Εφαρμογή σε στατικώς ορισμένη γέφυρα Ο.Σ.
 7. Εφαρμογή σε στατικώς αόριστη γέφυρα Ο.Σ.
 8. Εφαρμογή σε χαλύβδινη καλωδιωτή γέφυρα.
 9. Ανασκόπηση & Αξιολόγηση-Διάχυση αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NAT-SEI-ISO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ψυχάρης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κάππος Ανδρέας
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μυλωνάκης Γιώργος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
261
Mis:
380043
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-ΕΩΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ