Τεχνολογίες ΜΙΜΟ για Συστήματα Δορυφορικών και Στρατοσφαιρικών Επικοινωνιών - Δίκτυο Αριστείας

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Τεχνολογίες ΜΙΜΟ για Συστήματα Δορυφορικών και Στρατοσφαιρικών Επικοινωνιών - Δίκτυο Αριστείας» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Τεχνολογίες ΜΙΜΟ για Συστήματα Δορυφορικών και Στρατοσφαιρικών Επικοινωνιών - Δίκτυο Αριστείας».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη εφαρμογή της τεχνολογίας ΜΙΜΟ σε δορυφορικά και στρατοσφαιρικά συστήματα επικοινωνιών και η δημιουργία ενός Δικτύου Αριστείας στην Ελλάδα στις Δορυφορικές Επικοινωνίες. Το φυσικό αντικείμενο αφορά τη θεωρητική και πειραματική μελέτη των τεχνικών ΜΙΜΟ σε κινητά και σταθερά δορυφορικά και στρατοσφαιρικά συστήματα επικοινωνιών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μοντέλων τεχνικών πολλαπλών κεραιών ΜΙΜΟ σε δορυφορικά και στρατοσφαιρικά συστήματα επικοινωνιών νέας γενιάς για αύξηση της χωρητικότητας, βελτίωση της διαθεσιμότητας, της αξιοπιστίας και τη μείωση των παρεμβολών.
 • Ανάπτυξη νέων μοντέλων ραδιοδιαύλου ΜΙΜΟ για Δορυφορικές και Στρατοσφαιρικές Ραδιοεπικοινωνίες.
 • Προσομοίωση Σταθερού Ευρυζωνικού Δορυφορικού Συστήματος ΜΙΜΟ νέας γενιάς καθώς και Κινητού και Υβριδικού Δορυφορικού Συστήματος ΜΙΜΟ νέας γενιάς.
 • Σειρά πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και συνεισφορές σε διεθνή φόρα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός Υποέργου.
 2. Ανάπτυξη νέων τεχνικών φυσικού στρώματος ΜΙΜΟ με εφαρμογή σε Δορυφορικά και Στρατόσφαιρα Συστήματα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς.
 3. Τεχνικές Σχεδίασης Τερματικών σε Συστήματα ΜΙΜΟ Δορυφορικών και Στρατοσφαρικών Επικοινωνιών Δράση.
 4. Μετρήσεις Δορυφορικού/Στρατοσφαιρικού Ραδιοδιαύλου ΜΙΜΟ –Επεξεργασία Μετρήσεων.
 5. Μοντελοποίηση Δορυφορικού/Στρατοσφαιρικού Ραδιοδιαύλου ΜΙΜΟ.
 6. Προσομοιωτής Δορυφορικών και Στρατοσφαιρικών Συστημάτων ΜΙΜΟ.
 7. Δημοσιοποίηση και Διάχυση των Αποτελεσμάτων.
 8. Αξιολόγηση Πρότασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MIMOSA
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνου Φίλιππος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραγιαννίδης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τουμπακάρης Δημήτρης-Αλέξανδρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κανάτας Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
580
Mis:
380041
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-ΖΑ5

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ