ΥδρόΠολη: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις κατανεμημένης διαχείρισης

Abstract: 

Το έργο θα μελετήσει τις αμφίδρομες επιπτώσεις αστικής ανάπτυξης και υποδομών αστικού νερού, με έμφαση στην επίδραση της μορφής και του τύπου δόμησης στις εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις αποκεντρωμένες λύσεις, όπως ανακύκλωση γκρι νερού, τοπική επεξεργασία λυμάτων, κλπ. Θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους σε σχέση με την αστική ανάπτυξη αλλά και οι επιπτώσεις από τη συνδυασμένη χρήση τους πάνω στις υπάρχουσες υποδομές και υδατικούς αποδέκτες.

Στόχοι:

 • Η έρευνα θα συμβάλλει στη κατανόηση της σχέσης αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης αστικών υδατικών πόρων.
 • Θα πραγματοποιηθεί σειρά πιλοτικών εφαρμογών με πρόθεση τη δημιουργία μιας «τυπολογίας» αστικής ανάπτυξης και μεθόδων διαχείρισης αστικού νερού.
 • Θα αναπτυχθούν ολοκληρωμένα μοντέλα ποσοτικοποίησης της αλληλεπίδρασης διαφορετικών τύπων και συνδυασμών οικιστικής ανάπτυξης-υποδομών με γνώμονα την αποδοτικότητα της διαχείρισης αλλά και της η ενέργειας, κοινωνικής αποδοχής και το πλήρες κόστος. Η διακριτότητα της μοντελοποίησης είναι ο οικιακός κύκλος του νερού.
 • Εξετάζεται επίσης η κατανεμημένη διαχείριση με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συνεργασιακά από ασύρματους κόμβους δικτύου αισθητήρων με απώτερο σκοπό την πρόληψη των κινδύνων.

Δράσεις: 

 1. Συντονισμός.
 2. Τεχνολογίες αποκεντρωμένης διαχείρισης (ΑΠΔ).
 3. Εργαλείο υποστήριξης τεχνολογιών.
 4. Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.
 5. Μοντέλα οικιστικής ανάπτυξης.
 6. Ολοκληρωμένο πλαίσιο προσομοίωσης.
 7. Κατανεμημένη και συνεργασιακή παρακολούθηση δικτύου.
 8. Διάχυση αποτελεσμάτων.
 9. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
HYDROPOLIS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κατσίρη Αλεξάνδρα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μακρόπουλος Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σκαγιάννης Παντελής
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μανιός Θρασύβουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1272
Mis:
380040
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
599 400.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ