Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικινδύνων αποβλήτων

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ - Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικινδύνων αποβλήτων θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικινδύνων αποβλήτων».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ολοκληρωμένων τεχνολογιών διαχείρισης στερεών επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων (ΣΕΒΑ) και ρυπασμένων θαλασσίων ιζημάτων, με στόχο την ανάκτηση στοιχείων, την παραγωγή τελικών υαλοκεραμικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τέλος, τη σταθεροποίηση ή/και στερεοποίησή τους για παραγωγή υλικών αποδεκτών προς περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση.

Οι Στόχοι είναι:

 • Η βελτίωση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων και καινοτόμων τεχνολογιών σε θέματα χαρακτηρισμού, διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεταλλουργικών μεθόδων ανάκτησης μετάλλων από ΣΕΒΑ, παραγωγής υαλοκεραμικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από αυτά και τέλος, στερεοποίησης/σταθεροποίησης ΣΕΒΑ και ρυπασμένων θαλάσσιων ιζημάτων.
 • Η ανάπτυξη μεθοδολογίας χαρακτηρισμού και αξιολόγησης επικινδυνότητας επικίνδυνων αποβλήτων, και η αξιολόγηση των υπό μελέτη τεχνολογιών με βάση τεχνολογικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των συμμετεχόντων ερευνητικών ομάδων και μια εξαιρετικά διεπιστημονική προσέγγιση.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός - Διοίκηση έργου.
 2. Καταγραφή και αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων-Επιλογή μεθόδων χαρακτηρισμού.
 3. Εφαρμογή χημικών/μεταλλουργικών μεθόδων ανάκτησης στοιχείων από στερεά επικίνδυνα απόβλητα.
 4. Εφαρμογή φυσικών/χημικών μεθόδων σταθεροποίησης/στερεοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων.
 5. Εφαρμογή θερμικών μεθόδων κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων.
 6. Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός υλικών και απορριμμάτων - Αξιολόγηση τεχνολογιών.
 7. Αξιοποίηση - Διάχυση αποτελεσμάτων.
 8. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
WASTEVAL
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ξενίδης Άνθιμος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζουμπούλης Αναστάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρακώστας Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κομνίτσας Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
420
Mis:
380038
Διάρκεια (μήνες):
45
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-491

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ