Ολιστική Διαχείριση της Μεταβλητότητας στις Σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες της Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς

Abstract: 

Η πράξη ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ- Ολιστική Διαχείριση της Μεταβλητότητας στις Σύγχρονες Εφοδια-στικές Αλυσίδες της Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς:

  • καλείται να διερευνήσει τα σημεία που εντοπίζεται η μεταβλητότητα της ζήτησης, τις αιτίες της καθώς και τις επιδράσεις της στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης όπου υπεισέρχονται αρκετοί αστάθμητοι πα-ράγοντες.
  • Επίσης θα διερευνήσει και άλλους επιχειρησιακούς, οικονομικούς ή και περιβαλλοντικούς Κινδύνους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία μίας εφοδιαστικής αλυσίδας γενικότερα και των μελών που συμμετέχουν σε αυτή ειδικότερα.

Ο Σκοπός της πράξης είναι να διαμορφωθούν μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα οποία θα αναλύονται οι διαφορετικές οπτικές τους (λειτουργίες, πληροφορίες, αποφάσεις, οργάνωση). Στα μοντέλα αυτά θα δοθεί έμφαση σε ζητήματα διαχείρισης της μεταβλητότητας της ζήτησης και των επιχειρησιακών, οικονομικών, περιβαλλοντικών κινδύνων και θα εντοπιστούν τα σημεία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά.

Οι Στόχοι της πράξης είναι να διαμορφωθούν ποσοτικά μοντέλα για την υποστήριξη των απόφάσεων αυτών αλλά και τεχνολογικά μοντέλα που θα ενισχύσουν την συγκεκριμένη προσπάθεια μέσα από τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.

Τα αποτελέσματα θα επαληθευτούν με πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα σε διαφορετικούς κλάδους προκειμένου να προκριθούν οι καταλληλότερες και παράλληλα εφικτές λύσεις.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Προγραμματισμός και Διοίκηση Έργου.
  2. Ανάπτυξη Πρότυπου Μοντέλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  3. Μοντελοποίηση Κινδύνων Εφοδιαστικής.
  4. Ανάπτυξη Ποσοτικών Μοντέλων Απόφασης.
  5. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Μοντέλου Υλοποίησης Δράση.
  6. Πιστοποίηση Αποτελεσμάτων Έργου.
  7. Διάχυση Αποτελεσμάτων Έργου.
  8. Αξιολόγηση Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Odysseus
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μαρμαράς Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τατσιόπουλος Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ιωάννου Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λυμπερόπουλος Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
341
Mis:
379526
Διάρκεια (μήνες):
39
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-ΝΨ3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ