ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΔΠΘ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Στο μέλλον, η κλιματική αλλαγή θα υπονομεύσει σοβαρά τις προσπάθειες για αειφόρο ανάπτυξη δεδομένου ότι θα διογκώσει τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές των δασών. Αυτό θα αυξήσει τελικά το φαινόμενο της ερημοποίησης.

Ο Σκοπός της πράξης είναι:

 • Η δημιουργία των υποδομών για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος &
 • την αποκατάσταση των καμένων περιοχών,
 • τη δημιουργία έργων αειφόρικης ανάπτυξης σε ημιορεινές δασικές περιοχές σε σχέση με την ξυλεία,
 • τον εναλλακτικό τουρισμό και
 • τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας &, τελικά,
 • την ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων ερευνητών σε εργαλεία και τεχνικές για την υποστήριξη της έρευνας.
 • Εφαρμογή των παραπάνω σε τυπικές ημιορεινές δασικές περιοχές όπου οι δραστηριότητες αυτές είναι ζωτικής σημασίας.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Η δημιουργία καινοτόμων υποδομών.
 • Η συνεχή μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Η προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Η ενίσχυση των φυσικών αναδραστικών μηχανισμών.
 • Η προσαρμογή της χώρας στις νέες συνθήκες που διαγράφουν οι κλιματικές αλλαγές & η αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται, με τη δημιουργία των κατάλληλων προληπτικών μηχανισμών, υποδομών & σχεδίων δράσης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
 2. Πρωτότυπες ιδέες για έργα αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών.
 3. Καινοτόμες υποδομές ανάπτυξης.
 4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων ερευνητών.
 5. Συντονισμός/παρακολούθηση και αξιολόγηση πράξης.
 6. Δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
POL.DEV.
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σούτσας Κωνασταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δούκας Κοσμάς-Αριστοτέλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χριστοπούλου Όλγα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
801
Mis:
379525
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ