Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας

Abstract: 

Η διαχ/ση των συστ/των ελέγχου φωτισμού με εκμετάλλευση του φυσ/κού φωτισμού γίνεται με συμβ/κούς αισθητήρες φωτισμού με μικρότερη όμως εξοικ/ηση ενέργειας από την υπολογιζόμενη. Η κακή απόδοση των συμβ/κών αισθ/ρων φωτισμού αποτελεί το μεγαλ. εμπόδιο στη διάδοση χρήσης τους. Πρόσφατα γίνεται προσπάθεια ανάπτ/ξης αισθητήρων με χρήση ψηφιακού CCD αισθητήρα αντί για φωτοδιόδους. Αυτή η τεχν/γία είναι καινούργια και υπάρχουν πολλά προβλ/τα στην εφαρμογή της.

Σκοπός της έρευνας είναι η υπερκέραση αυτών των εμποδίων.

Σκοπός: Η δημ/ργία ενός αυτόματου συστ/τος ελέγχου φωτισμού αξιοποιώντας το φυσ. φωτισμό με τη χρήση ενός νέου σχεδ/μενου ψηφ/κού CCD αισθητήρα.

Στόχοι: 

 1. Αναπτυξη καιν/μου συστ/τος διαχ/σης τεχν. φωτισμού εσωτ. χώρων χρησ/ντας αισθητήρα φωτισμού CCD.
 2. Δημ/ργία νέων αλγόριθμων ελέγχου των αισθ/ρων φωτισμού για τον έλεγχο του τεχν/τού φωτισμού.
 3. Ανάπτ/ξη τυπ/μένων διαδ/σιών υλοπ/σης του συστ/τος (βαθμονόμηση, κατασκευή, θέση σε λειτ/ργία).
 4. Τεκμηρ/ση καλύτερης απόδοσης του προτ/νου συστ/τος μέσω σύγκρισης με τα συμβατικά σε πραγμ. συνθήκες.

Δράσεις:

 1. Συντ/σμός πρότασης.
 2. Συγκεντ/ση δεδ/νων της σημερινής τεχν/γίας συμβ/κών αισθητήρων, CCD και αλγ/θμων ελέγχου φωτισμού.
 3. Ανάπ/ξη και βαθμ/μηση αισθητήρων CCD για την μέτρηση φωτομετρικών μεγεθών και εργαστ/κός προσδ/σμός των ηλεκτρονικών ballast.
 4. Ανάπτυξη αλγορίθμου επεξ/σίας εικόνας και ελέγχου του συστ/τος φωτισμού με σκοπό τη βέλτιστη ρύθμιση των επιπέδων φωτισμού.
 5. Υλοπ/ση του προτεινομένου συστ/τος.
 6. Εφαρμογή του συστημ/τος σε πραγμ. συνθήκες και βελτιστ/ση σε σχέση με τα συμβ. συστήματα.
 7. Διάχυση των αποτελ/των.
 8. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ILCIS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τοπαλής Φραγκίσκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πουλιέζος Αναστάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Tsangrasoulis Aris
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Adam George
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Vokas George
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ekonomou Lambros

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
14
Mis:
379524
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-ΣΨΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ