Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων λειτουργικών συμπολυμερών συσταδικής αρχιτεκτονικής - ικανότητες αυτοοργάνωσης και ελεγχόμενη δέσμευση / αποδέσμευση ουσιών με βιοστατική δράση

Abstract: 

Τα βιοστατικά πολυμερικά υλικά αποτελούν σημαντικό τομέα έρευνας σχετιζόμενο με σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις, όπως η ανάπτυξη «καθαρών» επιφανειών σε υγειονομικές εφαρμογές ή εναλλακτικά η ανάπτυξη βιοστατικών υφαλοχρωμάτων σε θαλάσσιες εφαρμογές.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται μια νέα ερευν. Δραστηριότητα με συνεργασία 3 ερευν. ομάδων, αποτελούμενων από ερευνητές 4 Ιδρυμάτων και 1 επισκέπτη ερευνητή με εξειδικ. τεχνογνωσία (Βλ.παράρτημα).

Σκοπός: Η παρούσα πρόταση στοχεύει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και μελέτη νέων πολυμερικών υλικών, κατάλληλης χημικής δομής & αρχιτεκτονικής, ώστε να εμφανίζουν ελεγχόμενη οργάνωση καθώς & λειτουργικότητα/αποκρισιμότητα σε υδατικό διάλυμα &, κυρίως, σε στερεά κατάσταση (Βλ.παράρτημα)

Στόχοι:

 • ο σχεδιασμός & η σύνθεση νέων πολυμερικών υλικών με ελεγχόμενη χημική δομή & αρχιτεκτονική,
 • η μελέτη της συμπεριφοράς τους σε διάλυμα & σε στερεά κατάσταση,
 • η ενσωμάτωση εναλλακτικών χημικών ειδών με βιοστατική δράση (Βλ.παράρτημα).

Δράσεις:

 1. Συντονισμός έργου
 2. Σύνθεση & χαρακτηρ. δισυσταδικών συμπολυμερών με ATRP & συμπολυμερών τύπου κτένας
 3. Σύνθεση & χαρακτηρ. συσταδικών αμφίφιλων συμπολυμερών με GTP & πολυμερικών ψηκτρών σε στερεό υπόστρωμα
 4. Διερεύνηση της συμπεριφοράς των συμπολυμερών σε υδατικό διάλυμα
 5. Μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των οπτικά επισημασμένων πολυμερών
 6. Αξιολόγ. της εφαρμογής των νέων βιοστατικών πολυμερικών υλικών για την επικάλυψη επιφανειών
 7. Χαρακτηρισμός των νέων βιοστατικών πολυμερικών υλικών στη στερεά κατάσταση
 8. Νανοφασικός διαχωρισμός & μελέτη λεπτών υμενίων
 9. Αξιολόγ. της βιοστατικής αποτελεσματικότητας των νέων υλικών
 10. Συμπεριφορά αυτολείανσης των βιοστατικών επιφανειών σε συνθήκες εργαστηρίου ή συνθήκες επιταχυνόμενης βιοσυσσώρευσης.
 11. Αξιολόγηση Έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
PolyBioSurf
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καλλίτσης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βαμβακάκη Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βογιατζής Γιώργος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
162
Mis:
379523
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΚΙΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ